Zpět na úvodní stránku

Otázky redakce a čtenářů představitelům města, městských organizací a firem s majetkovou účastí města

 
Otázky mohou čtenáři slušnou formou posílat na e-mail info@iStrakonice.cz. Ptát se budeme za vás. Výsledky odpovědí zveřejníme na těchto stránkách. Obsah zveřejněných otázek se nemusí zakládat na pravdě, zde zveřejněný text otázek je ale totožný s tím, který byl odeslán příjemcům. Je vždy na příjemcích otázek, aby zaslali odpovědi s jejich verzí událostí a skutečností.
 • 18.12.2017. Aktualizováno 24.1.2018. Zastupitel města Strakonice Pavel Vondrys (Jihočeši 2012) zaslal neuvolněnému místostarostovi Rudolfu Oberfalcerovi dne 17.12.2017 písemně otázky zabývající se různými tématy, na které žádá písemné odpovědi. Otázky byly zaslány na vědomí i různým médiím, včetně magazínu iStrakonice.cz. Jedná se o rozšířený seznam otázek, které zastupitel Pavel Vondrys avizoval na listopadovém a prosincovém jednání zastupitelstva v letošním roce. Asi nejenom magazín iStrakonice.cz bude očekávat odpovědi, které jistě budou zajímat rovněž mnohé obyvatele Strakonic. Otázky zde publikujeme v nezkrácené podobě. Aktualizace: Zastupitel Pavel Vondrys informoval novináře o tom, že 16.1.2018 zaslal radnímu Rudolfu Oberfalcerovi otázky znovu. Důvodem bylo, že radní Oberfalcer „zapomněl“ na některé otázky odpovědět: „Dobrý den pane místostarosto, děkuji za Vaši odpověď na můj email. Bohužel obsahovala odpovědi jen na některé písemně zaslané dotazy. Zřejmě jste je přehlédl. Ty, které zodpovězeny nebyly, proto zasílám znovu. Stačí mi krátké stručné odpovědi, do tabulek číselné vyjádření s krátkým jednoznačným komentářem – viz níže. Otázky jsou rozděleny tematicky, u všeho jste byl osobně účasten jako člen orgánů (člen představenstva, člen RM, jednatel). Žádám proto opakovaně o jejich konkrétní zodpovězení.“

DOPIS ZASTUPITELE PAVLA VONDRYSE RADNÍMU RUDOLFU OBERFALCEROVI Z 16.1.2018

Dobrý den pane místostarosto,

děkuji za Vaši odpověď na můj email. Bohužel obsahovala odpovědi jen na některé písemně zaslané dotazy. Zřejmě jste je přehlédl. Ty, které zodpovězeny nebyly, proto zasílám znovu. Stačí mi krátké stručné odpovědi, do tabulek číselné vyjádření s krátkým jednoznačným komentářem - viz níže. Otázky jsou rozděleny tematicky, u všeho jste byl osobně účasten jako člen orgánů (člen představenstva, člen RM, jednatel). Žádám proto opakovaně o jejich konkrétní zodpovězení.

Pivovar:

 1. Kolik pivovar celkem zaplatil za doměřené DPH za roky 2013 a 2014 a za co konkrétně bylo DPH doměřeno? Částky a důvody žádám uvést za každý rok zvlášť.

Odpověď:

 

výše doměřeného DPH v Kč

 Za co bylo DPH doměřeno

2013

 

 

2014

 

 

 1. Kolik přesně bylo Finančním úřadem vyměřeno za pozdní úhradu DPH dle předchozí otázky na dalším příslušenství (pokuty, penále, úroky)?

Odpověď:

 

pokuty (Kč)

penále (Kč)

úroky (Kč)

2013

 

 

 

2014

 

 

 

 1. Kdo konkrétně - jmenovitě je za pozdní úhradu DPH finančnímu úřadu (pozdní podání příslušných daňových přiznání či řádného vykázání daňové povinnosti včas) odpovědný a jaká odpovědnost – postih byl vůči zodpovědným osobám vyvozen? (V roce 2014 měla tuto problematiku na starost paní Hanzlovská)

Odpověď:

 1. Prokázal pivovar Policii ČR ve věci údajně zmizelých obalů, že se skutečně obaly ztratili (že se nejednalo např. o chyby v evidenci), když PČR celou věc předala FÚ s podezřením na daňový delikt?

Odpověď:

 1. Jak byla řešena osoba, která za oběh obalů dle organizačního řádu v pivovaru odpovídala? Kdo konkrétně – jmenovitě to byl? (Dle vnitřních předpisů pivovaru býval za obaly odpovědný také konkrétní zaměstnanec, v roce 2014 to byl jmenovitě pan Pohanka.)

Odpověď:

 1. Údajná ztráta obalů (přepravek a lahví) se týká nových typů – dnes používaných, anebo předešlých?

Odpověď:

 1. Kde se konkrétně úbytek obalů projevil – na skladě prázdných obalů, ve výrobě, jinde)?

Odpověď:

 1. Jak mohl pivovar fungovat a nezaznamenat, že mu zmizela, dle Vašeho oficiálního tvrzení v roce 2015, skoro polovina všech obalů (přepravek i lahví)? Provedli jste opakovanou kontrolní inventarizaci po zjištění rozdílů?

Odpověď:

 1. Zaznamenal pivovar zvýšený návrat údajně kradených přepravek a lahví zpět do pivovaru za účelem získání vyplacení zálohy? Předpokládám, že i toto bylo z Vaší strany překontrolováno.

Odpověď:

 1. Žádám o konkrétní rozpis, na co budou či již byly prostředky z investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč čerpaného pivovarem v uplynulém roce použity.

Odpověď:

rok

účel

částka

 

 

 

 1. Proč na akcích města zajišťovala čepování piva našeho pivovaru cizí agentura, jaký je její přesný název a kde sídlí?

Odpověď:

 1. Ještě v nedávné době jste se vyjadřoval, že se kvůli zvýšení výstavu nebudete podbízet nízkými cenami. V týdeníku Strakonicko již uvádíte, že náš pivovar bude dodávat do sítí supermarketů, kde se podbízíte, na což existují důkazy. Co se za tak krátkou dobu změnilo, že najednou máte jiný názor? Z posledního jednání ZM navíc vyplynulo, že pivovar nebude schopen garantovat dosavadní podporu MDF. Ukazuje se, že finanční situace, ve které se pivovar pod Vaším vedením nachází, není skutečně dobrá? (K (ne) prodeji piva v supermarketech jste se opakovaně vyjadřoval Vy, nikoliv obchodní ředitel pan Man, na tuto problematiku se ptám v souvislosti s celkovou ekonomickou situací pivovaru).

Odpověď:

 1. Jaká kanalizace konkrétně před vjezdem do pivovaru se bude v příštím roce opravovat za peníze města? V návaznosti na Vaši odpověď upřesňuji otázku.   
  Pro které další subjekty kanalizace v úseku od kanalizační šachty v oblasti lávky po hranici pozemku společnosti DUDÁK - Měšťanský pi­vovar Strakonice a.s. slouží, zejména pokud je dle vašeho vyjádření dlouhodobě nefunkční již od roku 2014?

Odpověď: 

Přádelna:

 1. Proč jste nepožádali o výmaz jednatele Filipa Brady z TC Přádelna Strakonice s.r.o. k 30.9.2017, když to byl úkol uložený RM (Usnesení č. 3955/2017)? (Vaše tvrzení o odsouhlasení nového jednatele usnesení RM neobsahuje).

Odpověď:

 1. Kdo konkrétně jmenovitě pracoval na přípravě žádosti o dotaci na projekt „TC Přádelna“ podané v prosinci 2017? (Veřejně deklarujete, že šlo o kolektivní dílo.)

Odpověď:

 1. V rozpočtu města na rok 2018, ani v rozpočtovém výhledu nejsou vyčleněny (kromě částky 1 mil. Kč) žádné jiné finanční prostředky na výše uvedený projekt „TC Přádelna“. Z čeho, z jakých finančních prostředků, bude tento projekt předfinancován a financován?

Odpověď:

 1. Který z potenciálních spolupracujících subjektů na projektu „TC Přádelna“ bude mít na projektu finanční spoluúčast? Případně v jakém finančním objemu? Je k tomu zavázán konkrétní smlouvou?

Odpověď:

Audity:

 1. Kolik jste zaplatili od svého nástupu na radnici (koalice vedená SV) za mimořádné audity města a městem zřizovaných či založených organizací, které ze 100 % vlastní město?

Odpověď:

subjekt (město, příspěvková organizace, obchodní společnost)

úhrada v Kč

 

 

 1. Prokázal některý z těchto auditů protiprávní jednání vašich předchůdců?

Odpověď:

 1. Kolik jste zaplatili od listopadu 2014 do dnešního dne za externí právní služby pro město Strakonice, MěÚ Strakonice, organizace městem zřizované a městem založené ve 100 % vlastnictví města? Na co konkrétně byly tyto externí právní služby využity?

Odpověď:

Velké náměstí:

 1. Opakovaně se ptám, jak jste došel ve Vaší odpovědi upřesněné částce 90 mil. Kč za údajnou rekonstrukci západní části Velkého náměstí, za kterou mělo projekt podle Vás realizovat předchozí vedení města? (Odpovězte konkrétně, nikoliv, že to musím vědět.)

Odpověď:

 1. Co Vám osobně vadí na projektu rekonstrukce západní části Velkého náměstí, který získal dosud platné územní rozhodnutí? (S ohledem na to, že jste opakovaně veřejně uváděl, že Vám touto navrženou variantou řešení chceme zcela zabránit vjezdu do dvora objektu ve Vašem vlastnictví, přičemž toto Vaše tvrzení prokazatelně nikdy nebylo pravdivé, je moje otázka myšlena zcela vážně. Pokud jiné argumenty nemáte, tak to do odpovědi prosím také uveďte).

Odpověď:

K Vámi zmiňované problematice teplárny konstatuji, že jsem opakovaně chtěl na Vaše otázky odpovědět přímo při různých jednání ZM. Toto mi bylo opakovaně panem předsedajícím záměrně znemožněno. Pokud mi bude na příštím jednání ZM poskytnut odpovídající časový prostor, ochotně Vám na Vaše otázky opakovaně odpovím.

Předem děkuji za Vaše jednoznačné odpovědi na mé jednotlivé otázky, aby nedošlo k opětovnému opomenutí, můžete za základ své odpovědi využít tento text přiložený k emailu.

S pozdravem

Mgr. Ing. Pavel Vondrys, zastupitel


DOPIS ZASTUPITELE PAVLA VONDRYSE RADNÍMU RUDOLFU OBERFALCEROVI ZE 17.12.2017

Dobrý den,

s odvoláním na druhé listopadové jednání ZM Strakonice konané v roce 2017, na kterém jsem v rámci bodu Různé položil několik otázek, na které mi nebylo odpovězeno na místě, zasílám tyto otázky písemně. Současně žádám o jejich písemné zodpovězení. Oproti otázkám položeným na jednání ZM jsem je ještě zpřesnil a doplnil o některé další. Jako zastupitel města mám dle zákona o obcích na zodpovězení dotazů nárok.

Otázky na pana neuvolněného místostarostu Rudolfa Oberfalcera:

Pivovar:

 1. Kolik pivovar celkem zaplatil za doměřené DPH za roky 2013 a 2014 a za co konkrétně bylo DPH doměřeno? Částky a důvody žádám uvést za každý rok zvlášť.

Odpověď: 

 1. Kolik přesně bylo Finančním úřadem vyměřeno za pozdní úhradu na dalším příslušenství (pokuty, penále, úroky)?

Odpověď: 

 1. Kdo konkrétně je za pozdní úhradu DPH finančnímu úřadu odpovědný a jaká odpovědnost – postih byl vůči zodpovědným osobám vyvozen?

Odpověď: 

 1. Jaký závěr přijala Policie ČR ve věci údajně zmizelých obalů, šlo o krádež, nebo o jiné nespecifikované zmizení?

Odpověď: 

 1. Jak byla řešena osoba, která za oběh obalů dle organizačního řádu v pivovaru odpovídala?

Odpověď: 

 1. Ztráta obalů (přepravek a lahví) se týká nových typů – dnes používaných, anebo předešlých?

Odpověď: 

 1. Kde se konkrétně úbytek obalů projevil – na skladě prázdných obalů, ve výrobě, jinde)?

Odpověď: 

 1. Jak mohl pivovar fungovat a nezaznamenat, že mu zmizela, dle Vašeho oficiálního tvrzení v roce 2015, skoro polovina všech obalů (přepravek i lahví)?

Odpověď: 

 1. Zaznamenal pivovar zvýšený návrat údajně kradených přepravek a lahví zpět do pivovaru za účelem získání vyplacení zálohy? Předpokládám, že i toto bylo z Vaší strany překontrolováno.

Odpověď: 

 1. „Investiční“ úvěr pro pivovar nazýváte investičním Vy a je přesně takto veden i poskytujícím bankovním ústavem?

Odpověď: 

 1. Proč nečerpáte údajný investiční úvěr ve výši 10 mil. Kč standardně přes peněžní ústav, ale nechali jste si peníze převést na účet pivovaru?

Odpověď: 

 1. Jak je zajištěno, aby nebyly peníze použity na krytí provozních výdajů a na opravy? Žádám o konkrétní rozpis, na co budou či již byly prostředky ze zmiňovaného úvěru použity.

Odpověď: 

 1. Proč na akcích města zajišťuje čepování piva cizí agentura, jaký je její přesný název a kde sídlí?

Odpověď: 

 1. Ještě v nedávné době jste se vyjadřoval, že se kvůli zvýšení výstavu nebudete podbízet nízkými cenami. V týdeníku Strakonicko již uvádíte, že náš pivovar bude dodávat do sítí supermarketů, kde se podbízíte, na což existují důkazy. Co se za tak krátkou dobu změnilo, že najednou máte jiný názor? Ukazuje se, že situace, ve které je pivovar, není skutečně dobrá?

Odpověď: 

 1. Pivovar nemá dlouhodobě svého ředitele. Jak dlouho bude ještě tato situace trvat?

Odpověď: 

 1. Jaká kanalizace konkrétně před vjezdem do pivovaru se bude v příštím roce opravovat za peníze města?

Odpověď: 

 1. Střechy jakých skladů v pivovaru se mají opravovat dle rozhodnutí RM za peníze města?

Odpověď: 

 1. Kdo konkrétně odpovídá v pivovaru za marketing a prodej?

Odpověď: 

Přádelna:

 1. Proč jste nepožádali o výmaz jednatele Filipa Brady z TC Přádelna Strakonice s.r.o. k 30.9.2017, když to byl úkol uložený RM (Usnesení č. 3955/2017)?

Odpověď: 

 1. Zažádali jste fakticky do dnešního dne o dotaci z jakéhokoliv dotačního titulu pro „TC Přádelnu“? Pokud ano, konkrétně o jakou a s jakým výsledkem?

Odpověď: 

 1. Kdo všechno pracuje nebo pracoval na přípravě případné žádosti o dotaci na projekt „TC Přádelna“? V rozpočtu města, ani v rozpočtovém výhledu nejsou vyčleněny (kromě částky 1 mil. Kč) žádné jiné finanční prostředky na výše uvedený projekt „TC Přádelna“. Z čeho, z jakých finančních prostředků, bude tento projekt předfinancován a financován?

Odpověď: 

 1. Jaké byly dosud vynaložené náklady spojené s přípravou revitalizace a samotnou realizací projektu „TC Přádelna“ mimo financí vynaložených na její odkup?

Odpověď: 

 1. S jakými firmami, institucemi, školami či jinými subjekty konkrétně již máte podepsánu spolupráci na projektu „TC Přádelna“ a jakou ony subjekty poskytnou finanční spoluúčast?

Odpověď: 

Audity:

 1. Kolik jste zaplatili od svého nástupu na radnici (koalice vedená SV) za mimořádné audity města a jím zřízených či vlastněných organizací a společností? Žádám o seznam a konkrétní částky.

Odpověď: 

 1. Prokázal některý z těchto auditů protiprávní jednání vašich předchůdců?

Odpověď: 

 1. Kolik jste zaplatili od listopadu 2014 dodnes za externí právní služby pro město Strakonice, MěÚ, organizace městem zřizované a městem založené ve 100 % vlastnictví města? Na co konkrétně byly tyto externí právní služby využity?

Odpověď: 

Velké náměstí:

 1. Odkud jste získal vámi prezentovanou částku 90 – 100 mil. Kč za údajnou rekonstrukci západní části Velkého náměstí, za kterou mělo projekt podle Vás realizovat předchozí vedení města?

Odpověď: 

 1. Co Vám osobně vadí na projektu rekonstrukce západní části Velkého náměstí, který získal dosud platné územní rozhodnutí a má zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení?

Odpověď: 

Za zaslané odpovědi předem děkuji.

Ve Strakonicích, 17.12.2017

S pozdravem

Mgr. Ing. Pavel Vondrys 


 • Otázky položené dne 26.8.2017

Pět otázek pro politika, člena zastupitelstva města a rady města, ředitele Městského kulturního střediska (dále jen MěKS) a místopředsedy dozorčí rady firmy DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. (dále jen pivovar) Františka Christelbauera:

 1. V době konkurzu na ředitele MěKS jste tvrdil, že jste jako podnikatel šéfoval síti prodejen mobilního operátora jako vedoucí celého obchodního centra. Uvedl jste, že to bylo někdy od roku 2001. Lidé, které jste vedl, byly OSVČ, anebo jste je měl jako klasické zaměstnance, kterým jste byl vedoucím z titulu zaměstnavatele? Odváděl jste za ně sociální a zdravotní pojištění? Pokud jste měl zaměstnance, kolik jich bylo v jednom okamžiku nejvíce?
 2. V době konkurzu na ředitele Městského kulturního střediska jste tvrdil, že jste asi dva roky provozoval kulturní dům v Záboří u Blatné (aby nedošlo k nedorozumění, platí i Zaboří). Trváte na této době dvou let stále? Pokud ne, jakou dobu jste zmíněný kulturní dům provozoval?
 3. Starosta Břetislav Hrdlička po volbách v roce 2014 oznámil, že si doplníte maturitu. Začal jste již studovat?
 4. Starosta Břetislav Hrdlička po volbách v roce 2014 oznámil, že jste byl do MěKS dosazen jako krizový manažer, který měl za úkol mimo jiné zabránit krádežím. Můžete napsat, jaké krádeže jste odhalil v MěKS v době před Vaším působením?
 5. V sobotu 26.8.2017 proběhne od 13:00 hod (proběhl, podle toho, kdy otázky čtete) průvod městem v rámci oslav 650 let města. Je pravdou, že část zaměstnanců městem ovládaných firem, organizací a MěÚ má účast v průvodu povinnou pod hrozbou sankcí a část těch, kteří nejsou k novému vedení města náležitě loajální jste k účasti v průvodu nevyzvali?

Děkuji za odpovědi, na které čekám nejpozději do 26.9.2017. Pokud do této doby na ně neobdržím Vaši reakci, o uvedených tématech budu psát článek na stránky magazínu iStrakonice.cz a budu brát za fakt, že se k daným tématům nemáte zájem vyjadřovat. Otázky jsou z důvodu kontroly doručení zaslány prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem, Karel Janský
Odpovědi zatím nedošly, očekáváme je nejpozději 26.9.2017. Otázky nebyly zodpovězeny.
 • Otázka položená dne 18.3.2016
Otázka zaslána starostovi Mgr. Břetislavu Hrdličkovi. Text otázky: Žádám Vás o zodpovězení níže položených otázek. Zastupitelstvo města Strakonice na svém 5. zasedání dne 13.5.2015 svým usnesením číslo 97/ZM/2015 schválilo koupi areálu firmy FEZKOTEX a.s. s přilehlými pozemky za částku 12 mil. Kč. Koupi připravilo vedení města pod Vašim vedením. Proslýchá se, že prodej proběhl přes realitní kancelář Hrdlička - Hrdličková s.r.o. (IČ: 26076063), která měla figurovat jako zprostředkovatel. Uvedená realitní kancelář prý za zmíněné zprostředkování obdržela před zdaněním a bez poplatků provizi ve výši 1 200 000 Kč. Ptám se Vás, pane starosto, zda se uvedené tvrzení zakládá na pravdě, anebo zda jde o fámu. Zároveň se ptám, pokud pouze nesouhlasí částka, tak jakou skutečnou výši finančních prostředků dostala uvedená realitní kancelář jako provizi za zprostředkování prodeje zmíněného areálu. Pokud provizi obdržel jiný subjekt, žádám Vás o odpověď se jménem onoho subjektu – i v případně fyzické osoby. Pokud nebyl prodej vůbec realizován přes uvedenou realitní kancelář ani přes nikoho jiného, žádám o potvrzení této verze. V posledně jmenovaném případě žádám o sdělení, že koupě byla realizována přímo bez zprostředkovatele.
Odpověď došla 20.3.2016 v 10:36 hod. Plný text odpovědi: "Vše řešila jednání zastupitelstva a kontrolní výbor. Máte je jistě nastudovaná."
 • Otázka položená dne 16.3.2016
Otázka zaslána řediteli Městského kulturního střediska (MěKS). Text otázky: Žádám o zodpovězení níže položených otázek. Manželský pár šel na pivovarský ples konaný dne 12.2.2016 a u vstupu se snažil přemluvit ochranku, aby je pustila na ples s občerstvením, protože si ho nosili na tento konkrétní ples vždy. Ochranka je pustit nechtěla a nakonec jim prý řekla, aby si „vzali to žrádlo a vypadli, támhle jsou prý dveře“. Odešli tedy z domu kultury a už se na ples nevrátili. V pondělí po plese si chtěli stěžovat telefonicky řediteli MěKS Františku Christelbauerovi. Ten ale nebyl v práci a prý ještě tak dva až tři dny v práci neměl být. Měl mít dovolenou. Mluvili údajně s asistentkou a ta jim měla říct, že nejsou jediní, kdo volá, stížností prý bylo více. Jako kompenzaci údajně dostali od MěKS poukázku v hodnotě 500 Kč na nějaký kulturní pořad v kulturním domě. Pane řediteli, stala se uvedená událost takto? Pokud ano, žádám o sdělení, kolik bylo za uvedený ples poskytnuto celkem kompenzací, v jaké celkové výši a kdo a z jakého fondu kompenzace zaplatil.
Otázka nebyla do 16.4.2016 zodpovězena, ani nikdy jindy.
 • Otázka položená dne 28.1.2016
Otázka zaslána na Městské kulturní středisko. Text otázky: Prosím o zodpovězení mého dotazu. Můžete mi sdělit, kdy bude zveřejněn program MDF?
Otázka nebyla do 28.2.2016 zodpovězena, ani nikdy jindy.
 • Otázka položená dne 29.9.2015
Otázka zaslána na Městský úřad Strakonice. Text otázky: Žádám tímto o zaslání elektronické verze 10. usnesení Rady města Strakonice z 18. února 2015. Uvedené usnesení není veřejně dostupné na internetu.
Otázka nebyla do 29.10.2015 zodpovězena, ani nikdy jindy. Požadované usnesení bylo dodatečně potichu vyvěšeno.
Zpět na úvodní stránku