Zpět na úvodní stránku

Jak poznat lež, manipulaci a mlžení v politice…

… aneb temná mračna nepravd a dezinformací nad Strakonicemi.

Foto 1: Temná mračna nad Strakonicemi

Foto 1: Temná mračna nad Strakonicemi

Pro občana stojícího mimo politiku a nezajímajícího se o věci veřejné je velmi těžké rozpoznat, kdo z politiků mluví pravdu a kdo ne. Nelehké je rozeznat lež také u autorů komentářů pod zveřejňovanými články. Často je to ale složité rovněž pro člověka, kterého veřejné dění zajímá. Nemusí jít přitom vždy přímo o lež, dezinformační účel často splní i manipulace nebo pouhé mlžení. Politici vyjadřují své názory v televizi, tisku, na internetu, na zastupitelstvech a při setkáních s občany. Ti z vládnoucí koalice pak i na pravidelných tiskových konferencích určených pro novináře. Někdy je rozpoznat pravdu skutečně velmi náročné. Mnohdy to ale jde a není to přitom až tak moc složité. Stačí k tomu používat čtyři základní pravidla:

 1. Více přemýšlet nad argumenty politiků a tvůrců komentářů – zejména nad tím, zda mluví k věci a odpovídají na konkrétní otázky;
 2. Zda se nesnaží odvádět pozornost jinam, například k jiným tématům nebo k samotným autorům kritiky a otázek, třeba i za pomoci osobních výpadů;
 3. Sledovat, zda si ve svých vyjádřeních a prohlášeních uveřejněných v různých časech a médiích neprotiřečí;
 4. Zajímat se o věci veřejné pravidelně a ne pouze jednou za čas u voleb.

Podívejme se na konkrétní příklady. A proč k nim použijeme zrovna vládnoucí uskupení ve Strakonicích, tedy Strakonickou Veřejnost a jejich spolupracovníky? Není to určitě ze zaujatosti proti tomuto hnutí. Jde ovšem o lidi, kteří určují směr rozvoje Strakonic a hospodařící s velkým majetkem města. O politiky, kteří speciálně ve Strakonicích až příliš často ovlivňují osudy lidí. Bohužel často v tom negativním slova smyslu.

V příspěvcích od autora tohoto článku se často mluví o radním Rudolfu Oberfalcerovi a jsou předkládány důkazy o jeho nepravdách a nekompetentnosti. Čtenář má v podstatě tři možnosti. Zarputile bránit radního Oberfalcera za každou cenu, bránit stejně tak autora článku, anebo se nad argumenty, důkazy a fakty zamyslet a hledat v nich souvislosti. Příklady lhaní politiků a autorů komentářů si můžeme dokumentovat na desítkách příkladů. Dnes použijeme jediný. Můžeme z něj zcela zřetelně odvodit, že v tomto případě radní Oberfalcer lže. Ve stejném duchu bychom se měli zamýšlet i nad ostatními výroky všech politiků na nejrůznějších úrovních. Uvedený příklad se týká skutečnosti, zda před volbami v roce 2014 Strakonická veřejnost slibovala snížení vodného a stočného (Poznámka: Na uvedené téma se připravuje i samostatný článek):

Dne 17.12.2014 radní Oberfalcer na zastupitelstvu města přesně řekl (2. ZM, 1:14:30): „Já jenom krátce. Za Strakonickou Veřejnost sme snižování vodnýho neslibovali. Prostě jsem byl spolutvůrcem programu, tak to vím bezpečně.“.

A nyní důkaz, že radní Oberfalcer ve svém vyjádření nemluvil pravdu. Na webových stránkách Strakonické Veřejnosti (www.strakonickaverejnost.cz/program) o tom najdeme důkaz: „Služby zajišťované městem (vodné, stočné, svoz odpadu, ...) máme dnes poměrně drahé, s ohledem na podobná města typu Strakonic. Chceme je proto snížit minimálně na průměrnou výši ve srovnatelných obcích.“. Není to ovšem jediný důkaz. Zde je další příklad: „Chceme zlevnit vodné stočné…“ (http://www.strakonak.cz/volby/komunalni-volby-2014/sv/).

Foto 2: Výňatek z volebního programu Strakonické Veřejnosti pro komunální volby 2014

Foto 2: Výňatek z volebního programu Strakonické Veřejnosti pro komunální volby 2014

Čtenář ve výše uvedeném příkladu nemusí složitě uvažovat o tom, zda radní Oberfalcer lže nebo nelže. Důkazy jsou pro čtenáře snadno dohledatelné a ověřitelné. Chce to pouze chtít porovnávat zveřejněná fakta a nemít ideologické předsudky. Nesnažit se politiky automaticky škatulkovat, ale přemýšlet o tom, co říkají. Uvedeným principem porovnávání se při získávání informací řídí také autor tohoto článku, a to ve všech svých zveřejňovaných příspěvcích. Základem pro věrohodnost publikovaných článků je zejména ověřitelnost a dohledatelnou zveřejněných tvrzení.

O pravdě či nepravdě politika si můžeme udělat obrázek také porovnáním názorů dvou různých autorů – nebo i více autorů. Jako příklad nám poslouží články v Týdeníku Strakonicko. První vyšel 10.2.2016 (č. 6, str. 7-8) a druhý 17.2.2016 (č. 7, str. 7).

První se jmenuje „Odvolání Marcely Vlčkové nebylo náhlé a proč poslankyně Radka Maxová lhala?“. Autorem je radní Josef Moučka. Druhý článek se jmenuje „Ad: Odvolání Marcely Vlčkové nebylo náhlé a Marcela Vlčková – nepřispěla na MDF“. Jeho autorkou je bývalá předsedkyně představenstva pivovaru, současná členka představenstva teplárny a předsedkyně majetkové a bytové komise města Marcela Vlčková.

A kdo lže, manipuluje nebo mlží v případě těchto dvou článků? Úsudek nechť si čtenář udělá sám. Vodítkem je skutečnost, že radní Moučka přináší argumenty a Marcela Vlčková na ně neodpovídá. Její text může být článkem o ní samotné, nikoliv však reakcí na článek přinášející konkrétní důkazy týkající se strakonického pivovaru. Pro občany by tak mělo z porovnání textů těchto dvou autorů vyplynout, že radní Moučka má pravdu. Ať protistrana lhala, anebo se jenom šikovně vyhnula konkrétním odpovědím – pochybnosti však nevyvrátila.

Marcela Vlčková ve své reakci propásla možnost obhájit svoji činnost, kterou dělala v posledním roce pro město Strakonice. Její odpovědi/neodpovědi na argumenty člena rady města by měly být velkým varováním pro představitele města a pro samotné občany Strakonic. Buďme i tady konkrétní. Radní Moučka v prvním článku tvrdí, že Marcela Vlčková:

 • „Neplnila opakovaně základní povinnost předsedy představenstva tím, že nepředkládala nikomu zápisy z jednání představenstva včetně příloh. Jak konstatujeme v Kontrolní zprávě dozorčí rady pro radu města, první podepsaný zápis nám byl předložen po mnoha urgencích a stížnosti u vedení města teprve dne 1. 10. 2015! Chaos v jejím způsobu řízení podniku dokládá fakt, že se jednalo pouze o dva zápisy, a to č. 31 a 32.“ Marcela Vlčková na argument neodpověděla ve svém článku ani náznakem.
 • „Porušování povinností lze dokládat i například půjčkou na refinancování výrobní linky, kdy se o několikamilionovém úvěru dozvídá DR (Pozn.: dozorčí rada pivovaru) i vedení města až následně po jeho čerpání na účet pivovaru, i když mají být předem informovány.“ Marcela Vlčková na argument neodpověděla ve svém článku ani náznakem.
 • „Velmi překvapivé bylo také zjištění, že vybraný pojišťovací makléř, který pojistil majetek pivovaru v druhé polovině roku 2015, je zastupován sestrou paní Vlčkové, to znamená, že provize za pojištění majetku pivovaru plynou jejímu rodinnému příslušníkovi.“ Marcela Vlčková na argument neodpověděla ve svém článku ani náznakem.
 • „Opakovaně byla paní Vlčková písemně upozorňována na naprosto nedostačující propagaci strakonického pivovaru, zastaralé webové stránky, že byly zrušeny pivovarské noviny, výrazně omezena reklama v rádiích a tisku, ukončena spolupráce s naší jedinou marketingovou externí spolupracovnicí, ukončena řada sponzorských smluv se sportovními oddíly a STARZ, velkoplošná reklama na billboardech byla tristní a sloužila také jiným firmám než pivovaru. Tyto skutečnosti pak výrazně přispěly ke snížení výstavu piva o více než 2 000 hektolitrů v roce 2015.“ Marcela Vlčková na argumenty neodpověděla ve svém článku ani náznakem.
 • „Problémem se ukázal i kontroverzní vztah k některým význačným obchodním partnerům pivovaru. Informace zřejmě získané z titulu předsedkyně majetkové komise zneužila paní Vlčková s cílem zabránit jiným podnikatelům v jejich nově vznikajících projektech, vedena neskrývavou snahou odstranit konkurenci jejich firmy Moira. Tyto snahy by pivovar Dudák v budoucnu těžce poškodily.“ Marcela Vlčková na argumenty neodpověděla ve svém článku ani náznakem.
 • „Problémy provázely i vyjednávání s odbory o nové kolektivní smlouvě.“ Marcela Vlčková na argument neodpověděla ve svém článku ani náznakem.
 • „Co se skrývá za ekonomickým úspěchem a vyvedením pivovaru do ziskových čísel odvolané M. Vlčkové?“ … „Jedná se o záležitosti, které by zvládla každá lepší účetní. Ke zlepšení obchodu a výstavu nedošlo, dokonce výstav klesl.“ Marcela Vlčková na argumenty neodpověděla ve svém článku ani náznakem.
 • „Město však očekávalo nejenom ekonomické škrty a úspory, ale především zvýšení výroby a rozvoj pivovaru, očekávalo na nejvyšší pozici v pivovaru nejen kvalifikovaného manažera, ale i člověka schopného jak ekonomicky, tak organizačně, tak i lidsky. A toto se bohužel nekonalo. Paní Vlčková nyní hledá vinu na druhých a zakrývá svou neschopnost politikou.“ Marcela Vlčková na argumenty neodpověděla ve svém článku ani náznakem.
 • Další výtky se v článku radního Moučky týkaly vnitřních záležitostí jejich hnutí ANO. Marcela Vlčková na argumenty neodpověděla ve svém článku ani náznakem.

Co tedy vlastně ve svém článku Marcela Vlčková napsala? Její reakci nechť si čtenář dohledá v Týdeníku sám. Důležitější pro tento článek je skutečnost, že neodpověděla na výše uvedené argumenty a konstatování. Obecné formulace a osobní napadání radního Moučky i dalších kritiků nejsou rozhodně hodny stylu komunikace vysoce postavené manažerky. Ta přitom významně spolurozhodovala o stamilionovém majetku města z titulu předsedkyně představenstva pivovaru. Navíc nadále spolurozhoduje o stamilionovém majetku teplárny a města z titulu členky představenstva teplárny a předsedkyně majetkové a bytové komise města. Stylem své argumentace a nereagováním na konkrétní kritiku své osoby se stala nedůvěryhodnou osobou.

Dovětek k argumentům radního Moučky. Konkrétně k první odrážce. Zajímavé je, jak situace připomíná situaci ve strakonické teplárně. Ani tam představenstvo za účasti Marcely Vlčkové nepředkládalo vedení teplárny své zápisy z jednání. Důkaz je možné nalézt například zde (čtvrtý odstavec):  "Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 2. část". Dokonce za asistence Marcely Vlčkové byly tajeny důležité a zásadní dokumenty před auditorskou firmou pivovaru. Důkaz je možné nalézt například zde (Foto 2): "Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 2. část".

Co se týká pivovaru samotného, argumenty radního Moučky korespondují s článkem „Strakonický pivovar ve světle důkazů a faktů – 2. část“. Stejně tak s dalšími, viz související články na konci uvedeného odkazu. Třetí část o pivovaru se pak v těchto dnech dokončuje a přinese další závažná fakta týkající se pivovaru.

Nejedná se již o dostatek závažných indicií, proč Marcele Vlčkové nevěřit? Bez zaujatosti vůči její osobě, pouze na podkladě závažných indicií. A proč nepřijmout ve Strakonicích otřepanou frázi o tom, že by nové vedení města a nová vedení firem s majetkovou účastí města měli mít dobu hájení do konce volebního období? Odpověď je jednoduchá. Volení lidé nespravují svůj majetek, nýbrž majetek města. Za čtyři roky bez kontroly by pak mohlo být již pozdě na jakoukoliv nápravu. Lidé ve vedoucích funkcích mohou za čtyři roky ze svých pozic odejít – a vleklé problémy potom zůstanou občanům Strakonic. Nechat pracovat v klidu ano. Lidé ve vedoucích funkcích ovšem musí na oplátku věrohodně vyvracet veškeré pochybnosti o jejich možných chybách a nekompetentnostech.

Někdy je třeba ovšem nechat na čtenáři, aby si udělal názor sám. Zejména tehdy, když existují pouze nekonkrétní důkazy a indicie. Jako třeba v tom, zda je pravda následující část prohlášení Strakonické veřejnosti (www.strakonickaverejnost.cz/kandidat.html). Opravdu se tak její představitelé chovají ve Strakonicích? Novináři mohou přinášet pouze indicie a důkazy. Verdikt pak vždy bude na čtenářích a voličích.

Foto 3: Výňatek z prohlášení Strakonické Veřejnosti

Foto 3: Výňatek z prohlášení Strakonické Veřejnosti

Někdy pro pochopení záměrů a věrohodnosti politiků stačí náznaky a jejich chování. I tady se podívejme na příklad. Starosta Břetislav Hrdlička ve Zpravodaji č. 11/2015 na str. 3 uvedl následující výrok: „Zkusme se dívat na svět barevně a ne pouze černo-bíle“. Může se, respektive chce se dívat na svět barevně člověk, který vede politické uskupení s vyhraněnou politikou? Uskupení, jejíž volební kampaň a heslo se dají interpretovat tak, že domluva se nepřipouští a existují pouze jasná a černobílá stanoviska? I uvedený náznak nám o chování a záměrech politického uskupení mnohé napoví. Podívejme se tedy na důkaz, kdy zmíněný „nově barevně uvažující“ starosta tvrdil, že existuje pouze černá a bílá. Takové stanovisko je přitom pro politiku hodně nebezpečné. Bývá spíše znakem extremistických hnutí.

Foto 4: Text ze stránek Strakonické Veřejnosti (http://www.strakonickaverejnost.cz/program.html)

 Foto 4: Text ze stránek Strakonické Veřejnosti (http://www.strakonickaverejnost.cz/program.html)

Důkazem pro odhalení manipulace a mlžení může být i skutečnost, když politici přestanou s občany komunikovat a neodpovídají jim na písemné dotazy. Příkladem takového jednání je i nové vedení strakonické radnice a některých firem s majetkovou účastí města. Také zde se můžeme podívat na konkrétní ukázku toho, jak se politici a nekompetentní vedoucí firem „zakopávají“ na svých pozicích a jak raději nekomunikují. Viz na Pivním info.

Foto 5: Výňatek z článku na serveru pivni.info

Foto 5: Výňatek z článku na serveru pivni.info

Závěr nevychází pouze z výše uvedeného textu. Je odrazem více než roční publikační činnosti autora tohoto článku na serveru eStrakonice.cz a v jiných médiích. Některé příspěvky si čtenář může najít tím, že klikne nahoře pod nadpisem článku na jméno a příjmení autora. Zobrazí se mu všechny články, které byly pro server eStrakonice.cz napsány. Při jejich tvorbě se autor vždy snažil dodržovat čtyři výše uvedená pravidla.

A jaký je tedy závěr z oné dosavadní publikační činnosti? Ten koresponduje s úvodní fotografii. Podaří se ale někdy temná mračna nad Strakonicemi rozehnat? Zcela jistě ano. Za podmínky, že čtenáři serveru eStrakonice.cz, ale i ostatních tištěných, elektronických a zvukových médií, se nad všemi články a výroky budou zamýšlet v duchu čtyř výše uvedených zásad. Bez ohledu na to, zda texty píše zástupce kterékoliv politické strany, novinář či prostě občan. A možná již zanedlouho bude možné zveřejňovat jen takové obrázky Strakonic, jakým je tento závěrečný:

 Foto 6: Strakonice, jaké by měly být…

Foto 6: Strakonice, jaké by měly být…

 1. S.: Pro čtenáře bude jistě zajímavé si přečíst na téma „Jak poznat lež“ příspěvek na odborném serveru Psychologie.cz. Podrobnosti zde: http://psychologie.cz/jak-poznat-lez/.

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Foto a zdroj: Karel Janský (1), strakonickaverejnost.cz (2), strakonickaverejnost.cz (3), strakonickaverejnost.cz (4), pivni.info (5), Karel Janský + Pixabay (6).

Foto 1 – Temná mračna nad Strakonicemi; foto 2 – Výňatek z volebního programu Strakonické Veřejnosti pro komunální volby 2014; foto 3 – Výňatek z prohlášení Strakonické Veřejnosti; foto 4 – Text ze stránek Strakonické Veřejnosti (http://www.strakonickaverejnost.cz/program.html); foto 5 – Výňatek z článku na serveru pivni.info; foto 6 – Strakonice, jaké by měly být…

 

Zpět na úvodní stránku