Zpět na úvodní stránku

Má Strakonická Veřejnost pod vedením starosty Břetislava Hrdličky v městském majetku utajované prostory pro pořádání drogových a alkoholových večírků
a svůj utajovaný sklad?

13.3.2019. Strakonický hrad byl založen mezi léty 1220-1235. V jeho sousedství se nachází stavba zvaná též Jedárna. Bez čísla popisného nebo evidenčního, na parcele st. 5 v k.ú. Nové Strakonice, patřící Městu Strakonice. V současné době je objekt uzavřen. Veřejnost do něho nemůže a podle vyjádření starosty Břetislava Hrdličky se nikdo ani nesmí dozvědět, co se v něm již několik let odehrává. Existuje podezření, že objekt nyní využívá politické hnutí Strakonická Veřejnost k pořádání utajovaných alkoholových a drogových večírků a jako nelegální sklad.

Jedárna, objekt v majetku města Strakonice u strakonického hradu

Foto 1: Jedárna, objekt v majetku města Strakonice u strakonického hradu

V minulosti sloužil objekt Jedárny jako sklad zemědělských chemikálií, které prosákly do půdy (zejména arzen, antimon, rtuť, pesticidy a další látky). Konkrétního původce jedů se ale nepodařilo nikdy vypátrat. O historii viz reportáže Strakonické televize z 18.8.2008, 6.10.200813.7.2009. Město Strakonice získalo na odtěžení kontaminované zeminy grant od Státního fondu životního prostředí ve výši 90 %. Do objektu navíc zatékalo, proto součástí rekonstrukce bylo i obnovení všech větracích kanálů a byla dána hydroizolace jak nahoru na klenby, tak na stranu u příkopu.

Vyčištění Jedárny od jedů provedlo sdružení firem Kapex, Purum a Znakon. Ve spalovně tehdy skončilo 40 tun nejvíce zamořené zeminy a dalších více než 400 tun bylo ekologicky zpracováno.

Sama radnice vyzvala občany k veřejné diskuzi s otázkou, k čemu by měl bývalý zahradní domek s květinovou skalkou na střeše, umístěný za západní branou strakonického hradu, sloužit. Rekonstrukce s celkovými náklady 21,8 mil. Kč byla provedena v roce 2012. Viz reportáž Strakonické televize z 29.1.201217.6.2012.

Jedárna je tvořena třemi na sebe navazujícími kamennými klenutými podlouhlými místnostmi. Od rekonstrukce byla příležitostně využívána k různým účelům jak Městem Strakonice, tak i Muzeem středního Pootaví a strakonickými neformálními skupinami. Vyklizená Jedárna se představila například při Rumpálování v roce 2013.

Dnešní článek může být též malým připomenutím jedné velké akce ve městě, na kterou se navíc podařila získat 90 % dotace. Příspěvek není obhajobou bývalého vedení radnice před rokem 2014. Je dobré si ho ale přečíst, až třeba zase někdo bude na facebooku psát o tom, že za minulého vedení města se ve Strakonicích údajně „nic neudělalo“.

Objekt Jedárna na katastrální mapě – vlevo od strakonického hradu

Foto 2: Objekt Jedárna na katastrální mapě – vlevo od strakonického hradu

Jedárna byla po celkové a náročné rekonstrukci objektu usnesením č. 3146/2013 (115/6) přijatém na 115. jednání Rady města Strakonice (str. 6 dole), konaném dne 18. září 2013, zapůjčena výpůjčkou příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko (MěKS). Stalo se tak dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 2012-448 (zde ke stažení kompletní smlouva s dodatky č. 1 až 8 – dodatek č. 1 je na listech č. 10 až 12 + dodatek č. 9). Dodatek č. 1 byl podepsán 21. října 2013.

Původní smlouva číslo 2012-448 byla mezi Městem Strakonice a Městským kulturním střediskem uzavřena 21. prosince 2012. Veškerá její ustanovení platí i pro dodatek č. 1. Například článek I., odst. 2 hovoří o tom, že vypůjčené nemovitosti mohou být užívány pouze za podmínek v této smlouvě uvedených. Podle odst. 3 výpůjčitel prohlašuje, že mu je stav vypůjčených nemovitostí dobře znám, neboť je před uzavřením této smlouvy spravoval a potvrzuje, že všechny jsou ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

Výpůjčitel má mimo jiné za povinnost podle čl. II., odst. 2, písmene a) až g) předměty výpůjčky (též Jedárnu) používat pouze ke sjednanému účelu, v souladu a v rozsahu dohodnutém v této smlouvě. Je povinen na své náklady provádět obvyklou údržbu a opravy předmětu výpůjčky a jeho okolí. Musí chránit vypůjčený majetek před poškozením nebo zničením, hradit ze svých prostředků veškeré náklady spojené s provozem a užíváním předmětu výpůjčky a udržovat nemovitosti ve stavu způsobilém k jejich řádnému užívání. Pokud by výpůjčitel krátkodobě pronajal Jedárnu maximálně na 1 rok, nejednalo by se ze smlouvy o žádnou tajnou informaci. Pokud Jedárnu MěKS nechtěl a nechce využívat, jeho povinností bylo podle písmene g) smlouvy výpůjčku vrátit Městu.

Povinnosti výpůjčitele (MěKS) vyplývající z původní smlouvy byly podstatně rozšířené dodatkem č. 9, který byl uzavřen 27. června 2018. Stojí za to si ho přečíst, protože se v něm zpřísnily podmínky výpůjčky pro výpůjčitele, který musí každé zhoršení stavu výpůjčky hlásit Městu Strakonice.

Rada města na svém 135. jednání konaném 26. února 2014 rozhodla svým rozpočtovým opatřením číslo 12 (usnesení č. 3586/2014 (135/3) o navýšení příspěvku příspěvkové organizaci MěKS ve výši 570 000 Kč. Mimo jiné i na opravu Jedárny (str. 4, rozpočtové opatření č. 12).  I po celkové dřívější rekonstrukci objektu tedy byly do Jedárny investovány finanční prostředky Města. V objektu bylo dokonce zbudováno WC. Výše uvedené se uskutečnilo ještě před komunálními volbami v roce 2014, tedy za vedení Města Strakonice v čele se starostou Pavlem Vondrysem.

Nové vedení města vzešlé z voleb v roce 2014 využilo objekt například ve dnech 11. a 12. září 2015 v rámci Festivalu Strakonice nejen sobě a 31.10.2015 (obojí pořádal  Sunshine Cabaret). Od té doby se nad Jedárnou „zavřela voda“ a nikdo z veřejnosti ani z opozičních zastupitelů neví, co se v objektu Jedárny děje.

Využít Jedárnu pro občany města se pokusilo Muzeum středního Pootaví na akci Adventní trhy pod Rumpálem v roce 2016. Záměr byl ale Radou města zamítnut na 61. jednání konaném 12. října 2016 (usnesení č. 2688/2016, str. 17 dole). Důvodem byl podle zápisu Rady prý „špatný technický stav těchto prostor“. Šlo o zjevnou lež a možná již tehdy byla Jedárna využívána k nezákonným účelům. Je třeba si připomenout, že starostou Města Strakonice byl již tehdy Břetislav Hrdlička a ředitelem MěKS František Christelbauer, oba ze Strakonické Veřejnosti a oba členové Rady města. Připomenout si můžeme i fakt, že Jedárnu využilo Muzeum bez problémů například při Adventních trzích v roce 2013 při akci „Otevření bran pekelných“. To ovšem ještě ve Strakonicích nevládla Strakonická Veřejnost.

Neznámý zájemce se pokusil o výpůjčku Jedárny ještě v červnu roku 2018. Záměr mu ale opět zamítla Rada města, konkrétně na svém 103. jednání konaném 6. června 2018 (usnesení č. 5025/2018 (103/1, str. 25 nahoře). Důvod byl následující: „vzhledem k tomu, že stavba byla zkolaudována jako víceúčelový objekt, za účelem zachování stávajících skladových prostor“. Kdo se o pronájem pokoušel, není možné dohledat, jelikož Rada města pod vedením starosty Břetislava Hrdličky své zápisy provádí tak mizerným způsobem, že výklad mnohých bodů může být jakýkoliv a navíc nejsou v nich často uváděny ani žádné konkrétní údaje, které by mohly identifikovat jednotlivé strany nebo předmět usnesení. Pravděpodobně z toho důvodu, aby se usnesení v budoucnu mohla zpětně měnit podle aktuálních potřeb Strakonické Veřejnosti.

Níže uvádíme pod bodovým souhrnem problematiky dva případy, kdy se opoziční zastupitel Pavel Vondrys z uskupení Jihočeši 2012 pokusil dotázat starosty Břetislava Hrdličky, proč je Jedárna uzavřena. Poprvé mu nebylo zodpovězeno s odkazem na písemnou odpověď a podruhé dostal arogantní odpověď, že důvodem jsou „technické důvody“.

Závěrem je možné konstatovat (na základě výše uvedeného textu a audia a videa záznamů umístěných pod těmito třinácti body):

 1. Starosta Břetislav Hrdlička ze Strakonické Veřejnosti protiprávně brání zveřejnit informaci, proč je objekt vlastněný Městem Strakonice uzavřený – kdo a kdy o tom rozhodl;
 2. Arogance starosty Břetislava Hrdličky ze Strakonické Veřejnosti se neustále stupňuje – způsob jednání s opozičním zastupitelem je nepřípustný – podobně jako další jednání starosty Břetislava Hrdličky zde dokumentované;
 3. Existuje podezření, že Jedárna je využívána Strakonickou Veřejností a lidmi s ní spojenými k pořádání drogových a alkoholových večírků a že Jedárna funguje jako utajovaný nelegální sklad;
 4. Pokud je Jedárna skutečně ve špatném technickém stavu, tak situaci zapříčinil ředitel MěKS František Christelbauer ze Strakonické Veřejnosti, který se řádně nestaral o vypůjčený majetek;
 5. Pokud je Jedárna v dobrém technickém stavu, není důvod ji nevyužívat občany Strakonic a místními spolky, organizacemi a institucemi. Případné lži o jejím údajném špatném technickém stavu mohou být považovány za zneužití pravomoci veřejného činitele, protože v tomto případě by Rada města uváděla do svých usnesení záměrně nepravdivé informace;
 6. Starosta Břetislav Hrdlička vypíná opozičním zastupitelům mikrofon v době, kdy oni chtějí ostatním zastupitelům sdělit závažné skutečnosti nehodící se Strakonické Veřejnosti – zápisy Rady a Zastupitelstva jsou v průběhu času lehce zmanipulovatelná díky své nekonkrétnosti a mlžením;
 7. V níže uvedených audio a video záznamech starosta Břetislav Hrdlička ze Strakonické Veřejnosti jednou obhajuje zavření Jedárny jejím špatným technickým stavem a jindy zase tím, že jde o sklady – ale čeho a koho sklady? Neskladuje se tam náhodou kradený materiál nebo kradené zboží? Pokud jsou tam sklady – kdo je povolil? Nevyužívá je protiprávně nějaký soukromý subjekt v rozporu se smlouvou o výpůjčce mezi Městem Strakonice a MěKS?;
 8. Jak by starosta Břetislav Hrdlička ze Strakonické Veřejnosti přivedl město podle jeho slov do „průseru“, když by na zastupitelstvu města sdělil, proč je skutečně zavřena Jedárna?;
 9. Jaké má starosta Břetislav Hrdlička ze Strakonické Veřejnosti na mysli, podle svých slov „průsery“, kterých se mělo dopustit vedení města za starostování Pavla Vondryse (Jihočeši 2012)?;
 10. Proč starosta Břetislav Hrdlička ze Strakonické Veřejnosti řekl, že důvod zavření Jedárny sdělí až za rok a půl? Uvedené starosta Hrdlička sdělil na 17. zastupitelstvu města konaném ve středu 19. dubna 2017. Tento článek vychází 13. března 2019. Jednoduchou matematikou můžeme dopočítat, že starosta Hrdlička měl Pavlu Vondrysovi sdělit důvod uzavření Jedárny podle svého slibu za rok a půl, tj. za 548 dnů – datum za rok a půl vychází na pátek 19. října 2018. Nestalo se tak.  K dnešnímu dni má tedy starosta Hrdlička zpoždění s vysvětlením 145 dnů a je zřejmé, že svému slibu dosáhnout ani nechce. Proč? Co tají on a celá Strakonická Veřejnost?;
 11. Jakými způsoby se podle starosty Břetislava Hrdličky má Pavel Vondrys (Jihočeši 2012) domáhat odpovědi proč je zavřena Jedárna?;
 12. Starosta Břetislav Hrdlička přiznal, že on do Jedárny nějaké lidi pouští, k čemuž má údajně pověření. Od koho ale má jím zmiňované pověření, když Rada města ani Zastupitelstvo města mu ho nikdy nedaly? Zajišťuje starosta Hrdlička neoprávněné a tedy protiprávně zapůjčování Jedárny tzv. „na vlastní pěst“?;
 13. A konečně – proč je tedy objekt Jedárny již přes tři roky uzavřen a kdo ho tedy využívá? V jakém je skutečně stavu? Jde o veřejný majetek a na třináct zde uveřejněných otázek by měl někdo odpovědět.

Audio 1: Proč je zavřená Jedárna ve Strakonicích?
Záznam z 16. zasedání zastupitelstva města konaného 15.2.2017

PŘEPIS ZÁZNAMU ZASTUPITELSTVA MĚSTA (ZM):

[16. ZM, 15.2.2017, 0:42:32] (odkaz na celý záznam zastupitelstva města)

Pavel Vondrys: „Druhý dotaz, proč je zavřená Jedárna. Protože k tomu taky jako zazněly různý informace a já bych rád slyšel, jaké jsou důvody a případně pokud jsou ty důvody takové, které se někdy objevily, tak co se v tom koná, aby se Jedárna opět mohla otevřít. Takže to je druhý dotaz.“

[16. ZM, 15.2.2017, 0:46:12] (odkaz na celý záznam zastupitelstva města)

Pavel Vondrys: Můžu vám ty dotazy zopakovat?“

Břetislav Hrdlička: „Zopakujte je po jednom.“

Pavel Vondrys: „Proč je zavřená Jedárna.“

Břetislav Hrdlička: „Odpovím písemně.“

Pavel Vondrys: „Ne, já bych poprosil tady. Snad se dá odpovědět.“

Břetislav Hrdlička: „Odpovím písemně.“

Pavel Vondrys: „Pane starosto, odpovězte tady. Já předpokládám, že i ostatní zastupitelé snad na tom trvají, abyste tady odpověděl.“

Břetislav Hrdlička: „Můžete to tady přečíst potom. Tak další dotaz byl pivovar, dávám slovo.“

(Pavel Vondrys se snaží získat zpět slovo, Břetislav Hrdlička ho ale arogantně okřikuje)

Břetislav Hrdlička: „Prosím vás chovejte se jako normální člověk.“

(Pavel Vondrys musí mluvit hlasitě, protože Břetislav Hrdlička mu jako řídící ZM vypnul mikrofon)

Břetislav Hrdlička: „Nekřičte, nekřičte, slovo má pan Ing. Oberfalcer s pivovarem.“

Video 1: Proč je zavřená Jedárna ve Strakonicích?
Záznam ze 17. zasedání zastupitelstva města konaného 19.4.2017

PŘEPIS ZÁZNAMU ZASTUPITELSTVA MĚSTA (ZM):

[17. ZM, 19.4.2017, 4:01:59] (odkaz na celý záznam zastupitelstvo města)

Pavel Vondrys: „Druhou věc, kterou bych chtěl odpovědět i dneska je opět, proč je zavřená Jedárna. Minule tady padlo, že mi odpovíte písemně. Po téměř 30 dnech, protože skutečně bylo, jako asi těžké, k tomu získat patřičné podklady jsem dostal odpověď:“ „Na základě vašeho dotazu, proč je zavřená Jedárna odpovídám, že z technických důvodů." Takže já bych poprosil upřesnění. Proč, z jakých technických důvodů. Co vás k tomu vede, že tak dlouho ji necháváte zavřenou, přitom jsou to úžasný prostory, který by mohly sloužit.“

Břetislav Hrdlička: „Proč je zavřená Jedárna? Z technických důvodů.“

Pavel Vondrys: „Co to znamená? Jestli bych mohl dostat konkrétní odpověď, co to znamená.“

Břetislav Hrdlička: „Technický důvody.“

Pavel Vondrys: „No a konkrétně?“

Břetislav Hrdlička: „Já kvůli vám nepřivedu město do průseru za vaše průsery, pane bývalej starosto.“

Pavel Vondrys: „Já bych rád slyšel, jaký naše průsery jako že jaký?“

Břetislav Hrdlička: „Já to říct nemůžu, protože prostě to říct nemůžu. Já vám to řeknu tak za rok a půl.“

Pavel Vondrys: „Protože to je asi nějaký naschvál nebo já nevím. Mně to tak připadá“

Břetislav Hrdlička: „To není naschvál.“

Pavel Vondrys: „No je.“

Břetislav Hrdlička: „Já vám to řeknu tak za rok a půl, jo?“

Pavel Vondrys: „Řekněte to teď.“

Břetislav Hrdlička: „Ne. Já vám vodpovídám z technickejch důvodů. To je vodpověď. Já jsem vám vodpověděl. Jestli nejste spokojenej, domáhejte se vodpovědi jinýma způsobama. Prostě z technických důvodů a přes to vlak nejde. Nic se nedozvíte jinýho, tak.“

Pavel Vondrys: „A co to technické důvody? Jako padá tam strop? Nebo já nevím co. Tak to řekněte. Pokud směřujete k tomu, že tam byly prováděny předtím odbornou firmou práce, které měly být provedeny odborně a pokud se ukázalo, že odborně provedeny nebyly, tak přece existuje nějaká smlouva, nějaké záruky, garance a tak dál. Tak to uplatněte. Jestli je to takto. Já nevím. Já pořád z tý odpovědi jako mi není jasný co je tam za problém. Tak ho řekněte.“

Břetislav Hrdlička: „Já nevím, co vy řešíte, já vám říkám technický důvody.“

Pavel Vondrys: „No to není odpověď.“

Břetislav Hrdlička: „A myslím, že tlak veřejnosti už není nic moc velkej, že to lidi pochopili a prostě že čekají na znovuotevření. Bude znovu otevřená. Kdy, vám taky přesně neřeknu. Nechceme to nechat prostě ležet, ale zkolaudovaný to je vámi jako sklad zahradního nábytku. Tak proč se domáháte otevření? Čeho otevření? Tam lopaty můžou klidně bejt a občasný používání na kulturní akce není zas tak důležitý, aby to muselo prostě bejt okamžitě vodevřený. Jo?“

Pavel Vondrys: „Jedárna je zkolaudovaná jako kulturní stánek.“

Břetislav Hrdlička: „Ne, částečný používání na kulturní akce. Jo? Ale mimo to mám pověření pouštět tam architekty a takovýdle lidi, který by tam malovali a podobně.“

Karel Janský

Obsah fotografií a videí: Foto 1 – Jedárna, objekt v majetku města Strakonice u strakonického hradu; foto 2 – Objekt Jedárna na katastrální mapě – vlevo od strakonického hradu; audio 1 – Audio 1: Proč je zavřená Jedárna ve Strakonicích? Záznam z 16. zasedání zastupitelstva města konaného 15.2.2017; video 2 – Video 1: Proč je zavřená Jedárna ve Strakonicích? Záznam ze 17. zasedání zastupitelstva města konaného 19.4.2017.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – ikatastr.cz; audio 1 – foto Karel Janský, audio strakonice.eu; video 2 – facebook.com/TeStrTv.

Zpět na úvodní stránku