Zpět na úvodní stránku

Nulová sebereflexe Strakonické veřejnosti – pokračování

6.2.2016. Pokračování na základě nově získaných dokumentů. Zejména těch, které tvořily podklad pro jednání vlády ve věci pozastavení činnosti Strakonické Veřejnosti.

Obsah článku:

  • Pokračování kauzy týkající se pozastavení činnosti Strakonické Veřejnosti;
  • Starší podivné výroky starosty Hrdličky dokumentující jeho neznalost a amatérismus;
  • Dodatek týkající se Strakonické televize – příklad plýtvání peněz a amatérského přístupu.

 Pokračování kauzy týkající se pozastavení činnosti Strakonické Veřejnosti:

Jelikož se v kauze Strakonické Veřejnosti (SV) objevují stále nová fakta, je pro čtenáře připravena aktualizace článku „Nulová sebereflexe Strakonické veřejnosti“. O pozastavení činnosti SV jednal Nejvyšší správní soud na návrh vlády v tom smyslu, že činnost SV má být v rozporu konkrétně s § 17 až § 19 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Současní členové rady města za Strakonickou Veřejnost Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt a Rudolf Oberfalcer

Foto 1: Současní členové rady města za Strakonickou Veřejnost
Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt a Rudolf Oberfalcer

Starosta Břetislav Hrdlička v denním tisku oznámil, že vzniklá situace není způsobena vinou Strakonické Veřejnosti, ale jak uvedl tištěný Strakonický deník z 5.2.2016, tak „pouze a jedině vinou auditorské firmy“. V tištěné Mladé frontě DNES z 5.2.2016 starosta Hrdlička zašel ještě dál: „Odvoláme se, protože jsme opravdu nic nezanedbali a věc se stala chybou auditorky. Doufáme, že bude rozhodnutí vzato zpět… s touto firmou jsme přerušili spolupráci. Není to naše vina… prostě nám vybouchla účetní.“

Zdroj dokumentů, které tvořily podklad pro jednání vlády ve věci pozastavení činnosti Strakonické Veřejnosti


Starosta Hrdlička, jako už mnohokrát v minulosti, mírně řečeno, nemluví pravdu. Je podivné, že může být starostou člověk, který neví, že rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR nelze vzít zpět, jak si naivně myslí strakonický starosta Hrdlička. Z přiloženého rozsudku je totiž patrné, že „Proti tomuto rozsudku  n e j s o u  opravné prostředky podle soudního řádu správního přípustné“. Strakonická Veřejnost by podle zákona mohla pouze podat návrh k Ústavnímu soudu ČR. Jenom ovšem v případě, pokud by se domnívala, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR „není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony“. To ale asi nebude případ SV, jak sám nevědomky potvrdil ve svých vyjádřeních starosta Hrdlička. Za plnění si povinností navíc nebyla zodpovědná auditorská firma, ale pouze a jen Strakonická Veřejnost sama. Porušení zákona jde tedy plně na jejich vrub.Foto 2: Zdroj dokumentů, které tvořily podklad pro jednání vlády
ve věci pozastavení činnosti Strakonické Veřejnosti

Strakonická Veřejnost se tedy odvolat nemůže a není to poprvé, co měl starosta Hrdlička problémy s termíny odvolání a dovolání – viz dále. SV s pozastavenou činností nyní může podle zákona činit jenom úkony zaměřené na odstranění důvodů soudního rozhodnutí. Má na to jeden rok. Pokud nedostatky nenapraví, vláda podá další návrh, tentokrát již na rozpuštění strany. SV má tedy asi jedinou možnost, pokud chtějí ve své činnosti ještě někdy pokračovat. Přijmout svou vinu a snažit se svá pochybení napravit.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR z 3.2.2016, č.j.: Pst 14/2015-33

Foto 3: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR z 3.2.2016, č.j.: Pst 14/2015-33

Že to vše bude jinak, než starosta Hrdlička tvrdí, svědčí rovněž materiál Ministerstva vnitra ČR. Ten byl poskytnut podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jde o materiál „Návrh vlády České republiky Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti některých politických stran a politických hnutí pro jednání vlády dne 8. 12. 2015, resp. 14. 12. 2015“. Originál poskytnutých informací najdou čtenáři na adrese Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informaci-zadost-o-zaslani-kopie-materialu-navrh-vlady-cr-nejvyssimu-spravnimu-soudu-na-pozastaveni-cinnosti-nekterych-politickych-stran-a-politickych-hnuti-pro-jednani-vlady-dne-8-12-2015.aspx.

Z dokumentů vyplývá, že starosta Hrdlička pouze mlží a snaží se provinění Strakonické Veřejnosti bagatelizovat. Že je to skutečně „trochu jinak“ a že nešlo o pouhou nevědomost, dokládá doslovná citace z podkladu pro jednání vlády:

„Jmenované hnutí opakovaně nesplnilo výše uvedenou zákonnou povinnost. Dle usnesení Poslanecké sněmovny č. 275 z 8. schůze 15. 5. 2014 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2013 (část III.) bod 8.) nepředložilo výroční finanční zprávu za rok 2013. Podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 763 z 27. schůze 21. 5. 2015 k Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 a 2013 hnutí Strakonická Veřejnost výroční finanční zprávu sice dodatečně předložilo, avšak ta je neúplná, neboť neobsahuje roční účetní výkazy. Dle usnesení Poslanecké sněmovny č. 761 z 27. schůze 21. 5. 2015 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2014 (část II. písm. b) bod 53.) nepředložilo výroční finanční zprávu za rok 2014 vůbec. Kroky k nápravě neučinila Strakonická Veřejnost ani dodatečně, jak vyplývá z dokumentace výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí uložené v sekretariátu kontrolního výboru Poslanecké sněmovny. Lze mít proto za to, že předmětné politické hnutí nesplnilo zákonné povinnosti stanovené v § 18 zákona č. 424/1991 Sb., přičemž nesplnění těchto povinností představuje zvláštní a samostatný důvod, pro který může Nejvyšší správní soud rozhodnout o pozastavení činnosti politického hnutí.“…

„předseda vlády, Mgr. Bohuslav S o b o t k a“

Shrnuto a podtrženo, SV si nesplnila povinnosti za dva roky už v minulosti a za to jí byla v roce 2013 pozastavena činnost – viz původní článek „Nulová sebereflexe Strakonické veřejnosti“. Výše uvedená citace z materiálu pro jednání vlády pak dokládá, že SV měla problémů po prvním pozastavení činnosti více a nejednalo se tedy o pouhé jednorázové opomenutí!

Vyjádření Ministerstva vnitra ČR k žádosti o poskytnutí informací z 20.1.2016

Foto 4: Vyjádření Ministerstva vnitra ČR k žádosti o poskytnutí informací z 20.1.2016

Starší podivné výroky starosty Hrdličky dokumentující jeho neznalost a amatérismus:

Co se týká právních znalostí starosty Hrdličky, existuje i starší důkaz, že tento člověk se v právních záležitostech buďto moc nevyzná, anebo účelově nemluví pravdu. Po nástupu nového vedení města bylo podáno na činnost kulturního střediska trestní oznámení. Na základě uvedeného trestního oznámení po prošetření všech okolností nebyly odhaleny žádné nepravosti. Starosta Hrdlička začal „couvat“ a na zastupitelstvu města na otázku „jaký opravný prostředek hodlá radnice použít“, prohlásil: (7. ZM, 4:41:27) – „Já vám to řeknu. Takže vyšetřování Policie bylo vedeno na základě iniciativy Policie. Radnice nepodávala žádné trestní oznámení na kulturní středisko. Nepodávala. Byla to iniciativa Policie… My máme ne odvolání, ale dovolání. To jak jsem zjistil, tak paní tisková mluvčí přehodila první dvě písmena, nevím, jestli vona nebo tisk, ale můžeme se dovolávat nějakejch dalších věcí, ale odvolávat se nemůžeme, protože nemáme proti čemu. Takže dovolání… My jsme vopravdu podnět nepodávali… Já jsem to nepodával, ani pan Christelbauer.“

Starosta Hrdlička se zachoval jako malý kluk přistižený při krádeži v obchodě. Mluvil naprosté nesmysly. Tvrdil sice, že trestní oznámení vedení nepodávalo, ale že se budou prý dovolávat a ne odvolávat – jak prý předtím chybně uvedla tisková mluvčí radnice. Za prvé přitom udělal hlupáka z tiskové mluvčí, že údajně přehodila písmenka a za druhé udělal hlupáka sám ze sebe. Protože, když trestní oznámení nepodávali, tak se logicky nemohou ani dovolávat – natož odvolávat! A i kdyby ho podali, stejně se nemohou dovolávat. Takový krok v tomto případě v českém právním řádu totiž neexistuje. Ten je určen pro jiné situace a pro někoho úplně jiného. Starosta Hrdlička se pouze veřejně ztrapnil a poukázal znovu na svou nekompetentnost.

Právní amatérismus starosty Hrdličky by mohl být úsměvný, kdyby nespolurozhodoval o majetku města a jeho investicích. Například na 6. zasedání zastupitelstva konaném dne 17.6.2015 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 65, kterým bylo z rozpočtu města uvolněno 5 000 000 Kč (!) na akce „Uplatňování/vymáhání práv a nároků“. Jestli bude či nebude ve Strakonicích Strakonická Veřejnost, to občany příliš netrápí. Pokud ale podobně jako ve výše uvedených případech bude starosta Hrdlička spolurozhodovat o stovkách milionů patřících městu, to se občanům Strakonic nemusí vyplatit!

Aby bylo naše téma o trestním oznámení kompletní, je třeba konstatovat, že starosta Hrdlička ze sebe udělal hlupáka rovněž v tvrzení, kdo podával či nepodával trestní oznámení. To prý nepodávala radnice, ani on, ani pan Christelbauer. Že to bylo jinak, než tvrdil starosta Hrdlička, ho usvědčují například články v Mladé frontě DNES z 30.1.2015 a 12.6.2015:

MF DNES, 30.1.2015: „Strakonická radnice podala trestní oznámení kvůli hospodaření vlastní Strakonické televize“. „Zastupitel Strakonické veřejnosti a nový ředitel Městského kulturního střediska, pod nějž televize spadá, František Christelbauer obvinil redakci z tunelování“… „Je to jeden velký tunel, nepořádek“… „Proti tomu se dnes už bývalý šéfredaktor Robert Malota ohradil a vyzval zastupitele, aby se takových slov zdrželi, nebo podali trestní oznámení, pokud mají informace o trestném činu. Starosta Břetislav Hrdlička ze Strakonické veřejnosti teď řekl, že jeho slova radnice „vyslyšela“ a podala trestní oznámení na neznámého pachatele“. Sám starosta Hrdlička k tomu uvedl: „Podali jsme jej pro špatné a nezodpovědné hospodaření“

MF DNES, 12.6.2015: „Trestní oznámení na hospodaření Strakonické televize, na rozkradení lahví a beden v městském pivovaru, na najímání externích firem. To je jen část trestních oznámení, která podala strakonická radnice.“

Nejenom, že starosta Hrdlička tedy nemluvil pravdu, co se týká autorství trestních oznámení, zamotal se ale i do právních termínů odvolání a dovolání. Stejně, jako ve věci pozastavení činnosti Strakonické Veřejnosti, kdy nesmyslně tvrdil, že „Doufáme, že bude rozhodnutí vzato zpět…“ Jestli tak, jak bylo uvedeno, řídí starosta Hrdlička i radnici, tak to se mají občané Strakonic opravdu na co těšit – až jednotlivé kroky nového vedení začnou vyplouvat na povrch!

Dodatek týkající se Strakonické televize – další příklad plýtvání peněz a amatérského přístupu:

Nové informace jsou pro čtenáře, i co se týká Strakonické televize (STTV). Po kritice na serveru eStrakonice.cz v článku „Nulová sebereflexe Strakonické veřejnosti“ se nové vysílání v 5. týdnu 2016 na internetu dodatečně objevilo. Stalo se tak ale až 5.2.2016 v 10:56 hod. místo 1.2.2016. Jediná informace o tom, že televize v 5. týdnu nebude zveřejněna, se vyskytla na facebooku STTV dne 4.2.2016 kolem poledne. Televize prý nebude v 5. týdnu 2016 vysílat vůbec, a to kvůli dovolené.

Po naší kritice zmínka o dovolené z facebooku zmizela a televize byla kupodivu zveřejněna – i když pouze sestavená ze starých záznamů (!). Nestalo se tak poprvé a je otázka, na co si Strakonice platí televizi, která jim předkládá již poněkolikáté staré reportáže a převzaté záběry z YouTube, které si každý divák může vyhledat sám a zadarmo. Navíc, k čemu mají Strakonice svoji televizi, když hledat ji ve stanovený čas na obvyklých vysílacích místech je jako sázka do loterie. Bude či nebude vysílat? Je to, jako kdyby posluchači usedali každý večer k televizi a čekali na oblíbené Televizní noviny s očekáváním, zda budou dnes vysílány – anebo třeba až za týden. Čtenářům staženou zmínku o údajné dovolené můžeme ukázat, i když oficiálně na facebooku STTV již neexistuje.

Sdělení Strakonické televizi o tom, že z důvodu dovolené nebude zveřejněno vysílání v 5. týdnu 2016

Foto 5: Sdělení Strakonické televizi o tom, že z důvodu dovolené
nebude zveřejněno vysílání v 5. týdnu 2016

Proč STTV dala zmínku o dovolené na facebook, navíc až čtvrtek, když jsou údajně na dovolené? A proč jenom na facebook a ne na další obvyklá vysílací místa?… Po kritice se sice „vzpamatovali“, bohužel ale pouze archivním ohlédnutím za prvním pololetím roku 2015. Občané Strakonic prostě na aktuální vysílání nemají nárok. Bližší podrobnosti o tomto vysílání a o současných podivných praktikách Strakonické televize budou uvedeny v připravované 3. části našeho seriálu „ve světle důkazů a faktů“. Radnice by mezitím měla vysvětlit, proč Strakonická televize funguje tak špatně a neprofesionálně.

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Obsah fotografií: Foto 1 – Současní členové rady města za Strakonickou Veřejnost Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt a Rudolf Oberfalcer; foto 2 – Zdroj dokumentů, které tvořily podklad pro jednání vlády ve věci pozastavení činnosti Strakonické Veřejnosti; foto 3 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR z 3.2.2016, č.j.: Pst 14/2015-33; foto 4 – Vyjádření Ministerstva vnitra ČR k žádosti o poskytnutí informací z 20.1.2016; foto 5 – Sdělení Strakonické televizi o tom, že z důvodu dovolené nebude zveřejněno vysílání v 5. týdnu 2016.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 až 4 – mvcr.cz; foto 5 – facebook.com/sttvofficial.

Zpět na úvodní stránku