Zpět na úvodní stránku

Nulová sebereflexe Strakonické veřejnosti

5.2.2016. Nejvyšší správní soud dne 3.2.2016 rozhodl  svým rozsudkem „Jménem republiky“ pod č.j.: Pst 14/2015-33 o pozastavení činnosti politického hnutí Strakonická Veřejnost. Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky podle soudního řádu správního přípustné. Odůvodnění rozsudku zatím zveřejněno není.

Nejčastějším důvodem k takovému krajnímu kroku bývá nesplnění zákonné povinnosti předložit každoročně výroční finanční zprávu. Činit tak musejí všechny registrované strany a hnutí. Pokud povinnost nesplní, anebo předložená zpráva není v pořádku, může Ministerstvo vnitra ČR požádat vládu ČR, aby u Nejvyššího správního soudu navrhla provinilému subjektu pozastavení činnosti. Pokud nedojde k nápravě, učiní vláda další podání, kterým již bude návrh na rozpuštění strany nebo hnutí.

Současní členové rady města za Strakonickou Veřejnost

Foto 1: Současní členové rady města za Strakonickou Veřejnost
Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt a Rudolf Oberfalcer

Strakonická Veřejnost (SV) vyhrála ve Strakonicích v roce 2014 komunální volby. Získala necelých 29 % hlasů voličů. Má ve městě starostu (Hrdlička), 3 členy rady po odstoupení Heleny Brejchové (Hrdlička, Jungvirt, Oberfalcer) a sedm členů v zastupitelstvu (Hrdlička, Jungvirt , Oberfalcer, Zach, Christelbauer, Zoch a Horejš).

Reakci starosty Hrdličky na pozastavení činnosti SV uvedl například server aktualne.cz: „Podle starosty Strakonic a lídra hnutí Strakonická Veřejnost Břetislava Hrdličky může za pozastavení činnosti auditorská firma, která neodeslala elektronické podání finanční výroční zprávy v termínu. „Vše jsme zjistili zhruba před dvěma týdny a po dohodě s pracovníky ministerstva vnitra jsme dokumenty odeslali na ministerstvo v písemné podobě i s auditorským ověřením a razítkem z března loňského roku,“ uvedl starosta s tím, že auditorská firma následně nesplnila svou povinnost.“

Připomenout je třeba, že činnost SV nebyla nyní pozastavena poprvé. Stalo se tak již v roce 2013, kdy rozsudkem č.j.: Pst 12/2013-24 Nejvyšší správní soud rozhodl na návrh vlády ČR (ta o to byla požádána Poslaneckou sněmovnou ČR) o pozastavení činnosti politického hnutí Strakonická Veřejnost. Ze strany SV již tehdy přitom nešlo o ojedinělé provinění. Uvedené politické hnutí totiž nesplnilo svou zákonnou povinnost a nepředložilo Poslanecké sněmovně ČR výroční zprávu za rok 2010 ani za rok 2011. Šlo tedy o opakované provinění.

Soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že činnost SV není v souladu s § 4 zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Zmíněný zákon říká, že „Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, a) které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu“. Tehdy se odpůrce (SV) k návrhu na výzvu soudu ani nevyjádřil, a to i přes písemnou výzvu soudu.

Z rozsudku lze dále vyčíst, že „Ze sdělení Ing. M. H., tajemnice Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, ČR ze dne 2. 5. 2013, č. j. PS2013/3878, dále plyne, že odpůrce nepředložil Poslanecké sněmovně, předmětné výroční finanční zprávy ani dodatečně.“ I v tomto případě bude starosta Hrdlička tvrdit, že šlo o opomenutí?

„Nejvyšší správní soud při svém rozhodování vycházel i z nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 10. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 26/94, publikovaného pod č. 296/1995 Sb., podle kterého strany a hnutí trvale porušující zákon (tedy nikoli zákon jednorázově porušily, nýbrž toto porušování má charakter opakovaného chování – viz znění § 4 zákona) nemohou vyvíjet činnost, neboť tímto opakovaným porušováním zákonů se chovají způsobem ohrožujícím demokratické základy státu.“

Starosta Hrdlička se rovněž vyjádřil k pozastavení jejich činnosti v roce 2013, a to těmito slovy: „Ani tehdy to činnost hnutí nijak nezasáhlo, nijak nás to negativně neovlivnilo. Jednalo se o administrativní pochybení.“ (echo24.cz) Co se týká hnutí SV, jejich představitelé se nikdy za nic neomluvili a vždy svá pochybení bagatelizovali. Ať se jednalo o zveřejnění „faktury“ nezařazené do účetnictví teplárny, falešné nařčení z tunelování a nehospodárností, špinění jména mnohých osob apod. Při svém podmaňování si a dobývání Strakonic SV trochu pozapomněla na výrok jejich současného radního Oberfalcera, že voda se již vaří…

Na celé záležitosti je podivné, jak v médiích starosta Hrdlička zdůrazňuje, že „jsme dokumenty odeslali na Ministerstvo vnitra Praha v písemné podobě i s auditorským ověřením a razítkem z března loňského roku, tak jak byly vytvořeny. (denik.cz) Mezi řádky je patrná snaha vnutit čtenářům myšlenku, že dokumenty byly vytvořeny již v březnu loňského roku. Starosta Hrdlička se snaží rovněž vnutit i myšlenku, že jedná se o úřednickou záležitost, která je nyní plně v rukou úředníků a ze strany Strakonické Veřejnosti je povinností učiněno zadost“. Ani slovo omluvy – jen nulová sebereflexe. Pouze obavy starosty Hrdličky z toho, že „bohužel očekáváme jízlivé články opozice“.

Starosta Hrdlička se snaží na svém facebooku dne 4.2.2016 přesvědčit čtenáře, že se nic neděje a že jde o problém „poprvé v historii“

Foto 2: Starosta Hrdlička se snaží na svém facebooku dne 4.2.2016 přesvědčit čtenáře,
že se nic neděje a že jde o problém „poprvé v historii“

Vyjádření starosty Hrdličky v mnohém připomíná slova radního Oberfalcera, který rovněž porušil zákon – protiprávní stavbou své předzahrádky. Po „provalení aféry“ pouze konstatoval, že vše je v pořádku, že zaplatil pokutu a tak se vlastně nic neděje. Veřejnosti přitom dal jasný signál. Kdokoliv podle jeho filozofie může porušovat zákon a zaplatí za to jenom pokutu. A jede se dál… Alarmujícím faktem je, že oba pánové jsou ve Strakonicích vysoce postavenými politiky. Od těch by se přitom očekávala alespoň základní slova omluvy.  Zvláště tehdy, když ze strany SV jde už o třetí stejné porušení zákona. Nejde tedy o omyl či náhodu – u SV se to již stalo pravidlem.

Strakonická Veřejnost by nyní měla vyvrátit pochybnosti, které se logicky nabízejí. Pokud by skutečně za jejich opakovaným porušením zákona stála auditorská firma, tak neprovádí náhodou tatáž společnost vedení účetnictví nebo auditorskou činnost v některé firmě či organizaci s majetkovou účastí města? Nevede náhodou tatáž firma účetnictví Městskému kulturnímu středisku? A když už jsme u každoročních zpráv. Proč třeba společnost DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. dosud do Sbírky listin nedodala výroční zprávu za rok 2014? Tam také někdo opomněl odeslat elektronické podání? Dále, proč ředitel Christelbauer tají svoji koncepci kultury ve Strakonicích, se kterou vyhrál výběrové řízení? Nové vedení města jen velmi nerado dává něco písemně, co by šlo ověřit.

Jen tak na okraj. V pondělí 1. února 2016 měla vyjít Strakonická televize, za kterou nyní město platí pravidelně peníze společnosti s ručením omezením. Proč do teď  nevyšla (4.2.2016)? Zaplatí za toto vysílání město peníze? Bude město vymáhat sankční poplatky? Anebo jde také pouze o nějaký omyl?

Na závěr je třeba konstatovat jednu zvláštnost. Ta je i lehce doložitelná a budeme se jí zabývat i v našem seriálu „ve světle důkazů a faktů“. Když se třeba na zastupitelstvu odhalí nepravost, za kterou je zodpovědné vedení města, tak za to podle starosty Hrdličky může někdo z úředníků. Také novináři bývají „zdrojem potíží“ nového vedení. A když už není pochybení na koho svést, hodí se na tiskovou mluvčí radnice. V nejhorším pak na lidi vyhozené novým vedením ze zaměstnání. Strakonická veřejnost se ovšem bát o své pozice a o svoji moc nemusí. Jejich sebereflexe je nulová na to, aby ze svých „omylů“ vyvodili alespoň minimální důsledky. A jejich koaliční partneři? Ti je podrží prakticky za každé situace – vždyť jde přece i o jejich posty v představenstvech, dozorčích radách a dalších placených angažmá pod záštitou města.

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Obsah fotografií: Foto 1 – Současní členové rady města za Strakonickou Veřejnost Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt a Rudolf Oberfalcer; foto 2 – Starosta Hrdlička se snaží na svém facebooku dne 4.2.2016 přesvědčit čtenáře, že se nic neděje a že jde o problém „poprvé v historii“.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – Facebook Břetislava Hrdličky.

Zpět na úvodní stránku