Zpět na úvodní stránku

Otevřený dopis čtenáře Radě města Strakonice

Strakonice, 22.11.2016 (Poznámka: fota doplněna redakcí)

Vážení radní.

Protože jsem se minulý týden dozvěděl informaci, že v rámci personálních změn na městském úřadě je v plánu brzké odvolání vedoucího odboru životního prostředí Ing. Jaroslava Brůžka, dovolte mi, jako jeho bývalému kolegovi, vyjádřit svůj názor. Podotýkám, že z pozice úředníka odboru ŽP jsem odešel dobrovolně a bylo to moje svobodné rozhodnutí, kterého nelituji. To jen pro případ, kdyby někdo chtěl tento dopis interpretovat jako reakci zhrzeného úředníka, který potřebuje ventilovat své emoce. Rád bych veřejně vyjádřil podporu člověku, který pro rozvoj města a jeho zkrášlení udělal za dobu svého působení na úřadě tolik, jako málokdo jiný a pokud si to někdo již nepamatuje, rád alespoň něco z toho připomenu.

Otevřený dopis čtenáře Radě města Strakonice

Foto 1: Příroda se k otevřenému dopisu připojuje…

Právě díky Ing. Brůžkovi patří Strakonice mezi první města v republice, kde se s rozvojem zahradnického oboru začali v devadesátých letech sázet do ulic první vzrostlé stromy (zde to byly sloupovité javory v ulici Ellerova), či objevovat první macešky na záhonech (tenkrát ještě kupované v městském zahradnictví v Písku). Do dnešního dne bylo vysázeno bez přehánění několik tisíc stromů a některé z nich již tvoří výraznou dominantu v ulicích města (např. jasanová alej vedoucí od plaveckého stadionu až k autobusovému nádraží, platany pod ulicí Mlýnská či v Rennerových sadech, babyky v ul. Čelakovského, sakury před OD Prior, habry v ul. Mírová, atd., atd.).

Ing. Brůžek má také značný podíl na tom, že byl úspěšně asanován prostor obrovské skládky mezi řekou Otavou a Mlýnským náhonem, který dnes slouží k odpočinku a relaxaci obyvatel, jako druhá největší plocha veřejné zeleně ve městě.

Také on prosazoval a nakonec prosadil myšlenku nezbavovat se městského zahradnictví, které dnes slouží jako zázemí Technických služeb pro údržbu zeleně ve městě.

O práci Ing. Brůžka na zajištění květinové výzdoby města nejen při Dudáckých festivalech se nebudu raději podrobněji zmiňovat, protože slovo květina má v současné době ve Strakonicích pejorativní význam. Krátce pouze připomenu, že pod jeho vedením byla ve Strakonicích ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MZLU Brno vyzkoušena poprvé technologie zakládání směsných letničkových záhonů přímým výsevem. Tuto technologii poté odzkoušeli kolegové v Plzni a Praze. Dnes ji převzala většina měst v ČR a patří již mezi standardní postupy. Ve Strakonicích odzkoušená a vyvíjená směs osiva s názvem Strakonická louka byla vyseta na mnoha místech naší republiky, ale i v zahraničí. Nejvzdálenějším místem kde se tato směs ocitla, jsou Azorské ostrovy.

I když by výčet mohl být mnohem delší, pro tuto chvíli postačí. Chtěl jsem jím jenom demonstrovat, že Ing. Brůžek měl vždy na zřeteli odvést co nejlepší práci pro město a jeho občany. Svým zápalem pro věc dokázal přesvědčit i ty největší skeptiky a své vize dotáhnout do úspěšného konce. To jsou vlastnosti, kterými by měl oplývat člověk na vedoucí pozici. Stejně tak si vážím toho, že svým postojem, lidským přístupem a ctěnými morálními hodnotami byl Ing. Brůžek vždy pozitivním příkladem pro své podřízené. Za ně se Ing. Brůžek jako vedoucí odboru vždy postavil a nikdy je nenechal nabýt pocitu, že jsou v tom tzv. sami a nemají nikde zastání. Zároveň svým podřízeným Ing. Brůžek umožnil vždy jejich osobnostní a profesní rozvoj, ve kterém je neustále podporoval.

Pan Ing. Jaroslav Brůžek na fotu ve svém facebooku

Foto 2: Pan Ing. Jaroslav Brůžek na profilovém fotu ve svém facebooku

Ve svém hodnocení nebudu dále pokračovat, přiznávám, že jde o hodnocení subjektivní. Jsem ale přesvědčen, že se nejedná o bezbřehou adoraci. Kromě subjektivního hodnocení jsou zde také fakta, která lze objektivně doložit.

Práci odboru na úseku státní správy, kterou v přenesené působnosti odbor životního prostředí v čele s Ing. Brůžkem vykonává, hodnotí nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad Jihočeského kraje. Podrobné kontroly ze strany nadřízeného orgánu probíhají v pravidelných, cca tří až pětiletých, intervalech. Výstupem každé kontroly je zápis o průběhu a závěru kontroly. Ten je samozřejmě dohledatelný a je relevantním podkladem hodnotícím práci Ing. Brůžka.

Pan Ing. Jaroslav Brůžek je zkušený úředník

Foto 3: Pan Ing. Jaroslav Brůžek je zkušený úředník

Podkladem hodnotícím výkon jmenovaného na úseku samosprávy jsou mimo jiné reference z mnoha odborných institucí, zabývajících se oborem zahradní a krajinářská tvorba. Jedná se např. o Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Zahradnickou fakultu MZLU v Lednici na Moravě, Spolek českých perenářů, Ministerstvo životního prostředí, Národní památkový ústav, Svaz zakládání a údržby zeleně a další. Uvedený výčet mohu na vyžádání doplnit kontaktními údaji na odborníky z těchto institucí, které práci Ing. Brůžka znají a jsou schopni se k ní odborně vyjádřit a zhodnotit ji v širším kontextu jejich profese.

Dále mohu na vyžádání doložit kontakty na pracovníky městských a statutárních úřadů a jejich organizací po celé republice, kteří práci jmenovaného dokáží posoudit v souvislosti s výkonem jimi vykonávané, obdobné činnosti. Jedná se např. o Magistrát hl.m. Prahy, Správu veřejného statku města Plzně, Magistrát města Havířov, Magistrát města Jihlava, Veřejná zeleň města Brna, Magistrát města Opava a další a další.

Svým dopisem chci vyjádřit podporu kolegovi, kterého si vážím a jehož plánované odvolání považuji za absurdní. Jelikož o odvolání vedoucího odboru rozhoduje Rada města, rád bych tímto vyzval radní města Strakonice, aby se k chystané personální změně veřejně vyjádřili a občanům města ji řádně odůvodnili.

Neubráním se pocitu, že záměr odvolání Ing. Brůžka je nerelevantním krokem, který přispěje k destabilizaci úřadu a potažmo se pak odrazí i na jeho chodu. To neprospěje nikomu. Ani vedení města, ani jeho občanům. 

Děkuji,

S pozdravem,

Ing. Ondřej Feit

Obsah fotografií: Foto 1 – Příroda se k otevřenému dopisu připojuje….; foto 2 – Pan Ing. Jaroslav Brůžek na profilovém fotu ve svém facebooku; foto 3 – Pan Ing. Jaroslav Brůžek je zkušený úředník.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Archiv iStrakonice.cz; foto 2 – facebook.com;  foto 3 – linkedin.com.

Zpět na úvodní stránku