Zpět na úvodní stránku

Strakonice opustila definitivně slušnost.
Díl 3. – Nemocnice Strakonice jako oběť mocných, aneb jak šel čas.

25.4.2016. Ve středu 20. dubna 2016 proběhlo ve Strakonicích v pořadí již 11. zasedání zastupitelstva města (ZM) ve volebním období 2014 – 2018. Pokud si někdo myslel, že nové vedení radnice už nemůže ničím překvapit, mýlil se. Dnešní reportáží začínáme rozplétat problematiku dotace Nemocnici Strakonice. Nejdříve slíbenou a následně pak odebranou. Vzhledem k širším souvislostem bude problematika dotace rozdělena na několik dílů.

Radní a zastupitel Rudolf Oberfalcer disponující dvojí morálkou – podrobnosti dále v textu

Foto 1: Radní a zastupitel Rudolf Oberfalcer disponující dvojí morálkou – podrobnosti dále v textu

Nejdříve se budeme ve dvou dílech věnovat faktickým okolnostem dotace zasazeným do časových a věcných souvislostí. V dalších dílech se potom podíváme přímo do Nemocnice Strakonice a do Městského ústavu sociálních služeb (MěÚSS) Strakonice jeho Domova pro seniory. Pro začátek je ovšem důležité si říci, co bude všechny díly o dotaci pro nemocnici spojovat. Podívejme se na ně v bodech:

  1. slíbení dotace Nemocnici Strakonice Městem Strakonice a její následné odebrání je aktem zvláště zavrženíhodným;
  2. dotaci nemocnici neposkytuje pouze město Strakonice, pro ostatní města a obce je to čest a projev úcty pomoct organizaci, kterou alespoň někdy potřebuje většina obyvatel;
  3. nemocnice není soukromým výdělečným subjektem, zřizovatelem je kraj, proto poskytuje veškerou základní péči, na kterou není financí nikdy dost;
  4. poskytuje-li nemocnice obecně ještě něco navíc, je to pro většinu regionů něco, na co bývají lidé tam žijící právem hrdi;
  5. nikdo nezpochybňuje potřebu dotace pro Domov pro seniory ve Strakonicích – naopak, pro tento účel není financí také nikdy dost.

Nyní si ukážeme, jak šel čas v problematice dotace Nemocnici Strakonice a jak se přitom chovalo Město Strakonice:

Zasedání zastupitelstva města 2/2014: Poprvé se nové vedení města po volbách v roce 2014 vyjádřilo o dotaci pro Nemocnici Strakonice ústy starosty Břetislava Hrdličky při projednávání rozpočtu města na rok 2015. Stalo se tak na 2. zastupitelstvu dne 17.12.2014 v následujícím znění (2. ZM, 2:57:12): „Nemocnici rádi podpoříme,… je to naše povinnost, v podstatě se i chceme s panem ředitelem domluvit“. Dnes již můžeme se znalostí následujících událostí konstatovat, že starostovi města Strakonice je problematické uvěřit už jenom pozdrav.

Žádost o dotaci doručil ředitel Nemocnice Strakonice na radnici v dubnu roku 2015. Mělo jít o nákup sanitního vozu a speciálního zařízení – endoskopu pro vyšetření žlučových cest.

Jednání rady města 28/2015: Rada města dotaci nemocnici na svém 28. jednání dne 12.8.2015 nedoporučila.

Dotaci nedoporučila rada města na svém 28. jednání dne 12.8.2015

Foto 2: Rada města na svém 28. jednání dne 12.8.2015 dotaci nedoporučila

Zasedání zastupitelstva města 7/2015: Projednávání konkrétní dotace Nemocnici Strakonice (rozpočtové opatření 97) se mohlo poté dostat na pořad 7. zasedání zastupitelstva dne 2.9.2015, kdy tento bod navrhla zařadit do programu zastupitelka Ivana Říhová (7. ZM, 0:06:36). Starosta Hrdlička se snažil bod „shodit ze stolu“ vyjádřením (7. ZM, 0:07:17), že se o případném zařazení tohoto bodu rozhodne až po vystoupení přítomného ředitele nemocnice v půlhodině pro občany. Na jeho snahu reagoval svým vystoupením zastupitel Pavel Vondrys (7. ZM, 0:07:49). Upozornil, že zastupitelé mají právo dávat návrhy na zařazení bodů do programu a nemusí čekat na nějaká vystoupení v půlhodině pro občany. Zdůraznil, že pokud to je rozpočtové opatření s částkou nad rámec kompetencí rady, tak rada je povinna bod zařadit na jednání zastupitelstva. Postup vedení města spočívající ve vyřazení rozpočtového opatření (RO) o dotaci nemocnici bylo tedy podle něj protiprávní a ze strany vedení došlo k obejití zákona.

Místostarosta Milan Jungvirt vysvětlil (7. ZM, 0:09:04), že zařazení rozpočtového opatření o dotaci nemocnici bylo vyřazeno z bodu jednání programu proto, že rada požadovala po řediteli nemocnice doplnění jeho žádosti. Místostarosta Jungvirt tak zjevně přiznal, že nezná pravidla jednání rady, což mu musela připomenout zastupitelka Říhová (7. ZM, 0:10:39). Poučila ho, že v zápisu z 28. jednání rady je uvedeno, že „Rada nedoporučuje ZM schválit RO“. Není tam tedy uvedeno, že by rada požadovala jakékoliv doplnění od ředitele nemocnice.

Starosta Hrdlička byl zahnán zastupiteli Vondrysem a Říhovou do kouta a začal se, jak dneska už ze sledu následujících událostí víme, pokrytecky vymlouvat (7. ZM, 0:11:06): „Takhle. Snaha města je poskytnout peníze nemocnici, ale rádi bysme k tomu měli jednak podklady a jednak bysme s tím docela rádi počkali na rozpočet, protože uvidíme, v jakej jsme situaci“. (Poznámka redakce: rozpočet byl již dávno schválen).

Místostarosta Jungvirt se ještě snažil dosti neuměle zachránit situaci a vysvětloval zastupitelce Říhové (7. ZM, 0:12:34), že vlastně „nicméně jsme vyšli panu doktorovi Fialovi vstříc“. Dali mu tím prý údajně šanci svou žádost doplnit. Proč o tom ale nic neříká zápis rady města, to už místostarosta Jungvirt vysvětlit nedokázal. Zastupiteli Vondrysovi došla trpělivost a snažil se přítomným radním vysvětlit (7. ZM, 0:22:16), že pokud chtěli bod doplnit, měli ho na radě odložit a ne přijmout usnesení, že „Rada nedoporučuje ZM schválit RO“. Aby zastupitel Vondrys ukončil neplodnou diskuzi se starostou Hrdličkou, sám navrhl do programu zařadit rozpočtové opatření 97, tedy dotaci nemocnici ze strany města.

V čase 0:24:42 se hlasovalo mimo jiné i o zařazení bodu o dotaci nemocnici do programu zastupitelstva. Pro bylo 10 zastupitelů, proti 4 a zdrželo se 5 zastupitelů. Dotace pro Nemocnici Strakonice tedy nebyla zařazena do programu. Zařazení bodu o dotaci nemocnici zmařili následující zastupitelé: Za Strakonickou Veřejnost to byli: Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Helena Brejchová, Josef Zoch, Pavel Zach, za ANO 2011 Josef Moučka a za Volbu pro město Josef Štrébl.

Na 7. ZM dne 2.9.2015 vystoupil nakonec rovněž ředitel nemocnice Tomáš Fiala (7. ZM, 0:36:28). Ve svém vystoupení pro občany připomněl, že spolupráce nemocnice s městem je tradiční, dlouhodobá a byl by rád, kdyby pokračovala. Chtěl, aby diskuze o příspěvku probíhala v klidu. Zdůvodňoval koupi sanitního vozu (obnova) a přístroje sloužícího k endoskopii žlučových cest (rozvoj) z dotace od města. V jeho příspěvku zaznělo rovněž něco velmi podstatného, co nikdo ve Strakonicích ještě nevzal v úvahu (7. ZM, 0:38:47).

Každá nemocnice má totiž nějaké své TOP neboli VIP oddělení, které ji kvalitativně odlišuje od ostatních. No a ve Strakonicích to je Gastroenterologické centrum s primářem MUDr. Ivo Horným v čele. Přístroj k endoskopii žlučových cest, o který má nemocnice zájem, je pak takovou nadstavbou běžné endoskopie, gastroskopie a duodenoskopie. Nemocnice má personální vybavení lékařů takové, že s tímto přístrojem umí pracovat, jsou na práci s ním vyškoleni. Pořízením uvedeného zařízení tak nemocnice ještě více zvýší prestiž celého oddělení. Nejde určitě „pouze“ o koupi zařízení, které se využije jen několikrát do roka. I jedno špičkové oddělení totiž může způsobit, že se o nemocnici bude s úctou mluvit nejenom v rámci kraje a celé České republiky.

Nyní malá vsuvka. Není náhodou předchozí bod právě tím „kamenem úrazu“? Od voleb v roce 2014 můžeme sledovat, že jakmile někdo ve Strakonicích prokáže, že něco umí, je ve své práci úspěšným, tak je třeba ho zlikvidovat. Anebo mu alespoň obrazně řečeno „přistřihnout křídla“. Příkladem mohou být vynikající sportovní výsledky ženského basketbalu ve Strakonicích, pod vedením pana Miroslava Vondřičky. Léta se pohybují na špici ve svém sportovním odvětví v ČR – a možná proto jim nové vedení v souladu s novými pořádky „zařízlo“ dotace. Není tu něco společného mezi basketbalem a nemocnicí?

Pokračujme ale ještě chvíli v informacích ze 7. zastupitelstva města konaného dne 2.9.2015. Po vystoupení ředitele nemocnice Fialy vystoupil starosta Hrdlička (7. ZM, 0:39:56). Nejdříve řediteli nemocnice poděkoval za uklidnění situace – kterou ovšem zapříčinil on sám svým nevhodným chováním. Poté pokračoval: „Důvodem vlastně odmítnutí té dotace nebylo to, že bysme ji nechtěli poskytnout, spolupráce s nemocnicí je velmi důležitá záležitost a je to tradiční jak říkáte, rádi nemocnici pomůžeme,… pokud prostředky seženeme, určitě vám pomůžeme. Budete zařazeni jako první.“ Starosta Hrdlička zde předvádí skutečné pokrytectví, jelikož v dubnu 2016 již mluvil o zbytečnosti přístroje pro strakonickou nemocnici a navíc sám svým hlasováním zapříčinil nepřidělení dotace. Přitom se v době schvalování příspěvku nemocnici nabízelo hned několik možných zdrojů financování přístroje. Rozdělit se například mohla vratka ze ZŠ Dukelská na dvě části nebo použít přebytku financí z nevyužité zimní údržby komunikací za poslední dva roky.

Zasedání zastupitelstva města 8/2015: Zastupitelstvo města doporučilo na svém 8. zasedání dne 21.10.2015 dotaci odložit. Pro bylo 12 zastupitelů, proti 1 a zdrželo se 5 zastupitelů. Zapomenuto by nemělo být, třeba pro příští volby, kdo dotaci Nemocnici Strakonice na uvedeném zasedání pomohl odložit – tedy zamítnout. Za Strakonickou Veřejnost to byli: Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Helena Brejchová, Josef Zoch, Pavel Zach, za KSČM Milada Vlasáková, Tomáš Bernad, za ANO 2011 Jan Svoboda a Josef Moučka a za Volbu pro město Josef Štrébl.

Dotaci doporučilo odložit zastupitelstvo města na svém 8. zasedání dne 21.10.2015

Foto 3: Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání dne 21.10.2015 dotaci doporučilo odložit

Jednání rady města 37/2015: Dalším mezníkem, co se týká přidělení dotace Nemocnici Strakonice, byla 37. rada města dne 25.11.2015. Veškerá předsevzetí a veřejná ujišťování o snaze poskytnout dotaci nemocnici tam vzala za své. Podle redakci známého zdroje na tomto jednání všichni radní jednohlasně doporučili dotaci Nemocnici Strakonice neposkytnout. Za Strakonickou Veřejnost to byli: Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt, Helena Brejchová, Rudolf Oberfalcer, za KSČM Milada Vlasáková, za ANO 2011 Josef Moučka a za Volbu pro město Josef Štrébl.

Dotaci nedoporučila rada města na svém 37. jednání dne 25.11.2015

Foto 4: Rada města na svém 37. jednání dne 25.11.2015 dotaci nedoporučila

Zasedání zastupitelstva města 9/2015: Dotace byla konečně schválena. Nakonec i přes nesouhlas rady města. Po bouřlivé diskuzi tak učinilo zastupitelstvo města na svém 9. zasedání konaném dne 16.12.2015. Na tomto zastupitelstvu bylo diskutujícími opakovaně uvedeno i několik variant, odkud vzít na dotaci peníze. Zastupitelstvo nakonec došlo k závěru, že financování dotace bude kryto vratkou příspěvku ze ZŠ v Dukelské ulici do rozpočtu zřizovatele, a to po obdržení dotace na projekt „Nejlepší škola ZŠ Dukelská“ (viz RO č. 130). Zde je třeba zdůraznit, že se jednalo o částku 2 634 500 Kč. Dotace tedy tvoří jen část výše vratky a byla schválena i přes nesouhlas těchto zastupitelů: Za Strakonickou Veřejnost to byli: Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Helena Brejchová, Josef Zoch, Pavel Zach, za ANO 2011 Jan Svoboda a Josef Moučka a za Volbu pro město Josef Štrébl.

Ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala očekává na 9 ZM, zda bude dotace pro nemocnici schválena. Tehdy se dočkal a za přidělení dotace poděkoval.

Foto 5: Ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala očekává na 9. zastupitelstvu města, zda bude dotace pro nemocnici schválena. Tehdy se dočkal a za přidělení dotace veřejně poděkoval.

Ještě je třeba připomenout, že zastupitel Vondrys požadoval, aby přidělená dotace dostala své pořadové číslo (9. ZM, 0:56:12). To se ovšem do konečného usnesení i přes jeho požadavek nedostalo. Že by v tom byl záměr? Stejně jako v tom, že starosta nenechal schválit ukládací bod, tedy své pověření podepsat s nemocnicí smlouvu? Možná že už tehdy věděl, když ředitel nemocnice děkoval za poskytnutou dotaci, že město nemocnici dotaci stejně nedá.

Bod, který starosta v rámci dotace Nemocnici nenechal na ZM schválit. Nešlo náhodou o úmysl?

Foto 6: Bod, který starosta Hrdlička v rámci dotace nemocnici nenechal na zastupitelstvu města schválit. Nešlo náhodou o úmysl?

Dotaci zastupitelstvo města na svém 9. zasedání dne 16.12.2015 schválilo

Foto 7: Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání dne 16.12.2015 dotaci ve výši 1,1 mil. Kč schválilo

Zajímavé je, že se starosta Hrdlička snaží naoko a navenek působit jako ten, kdo je pro dotaci nemocnici. Když ovšem dojde k hlasování, je buďto proti dotaci, anebo se vychytrale hlasování zdrží. Neopomene ovšem v ústním projevu zdůrazňovat, že on sám chce dotaci nemocnici přidělit. Z jeho strany jde jednoznačně o pokrytecké jednání. Jak již bylo uvedeno a doloženo důkazy výše, starosta „káže vodu a pije víno“. Uveďme si ještě jeden příklad dokumentující jeho pokrytectví. Na 9. zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2015 starosta Hrdlička prohlásil (9. ZM, 0:47:21): „Budeme se jednat teďka vo rozpočtu. V rozpočtu nemáme připravený tydle peníze na výdajovej stránce... pokud a já jsem slíbil veřejně, panu řediteli, že pokud se v příštím roce nebo kdykoliv najdou peníze a budeme moct je bez starostí prostě vzít a dát nemocnici, že to uděláme. Bude to první věc, kterou uděláme. Teď ty peníze scháníme.“

Dvojí morálka radního a zastupitele Rudolfa Oberfalcera: Na 9. zastupitelstvu města navrhoval zastupitel Pavel Vondrys zrušení nákupu Přádelny formou protinávrhu. Odpověděl mu zastupitel Rudolf Oberfalcer, který konkrétně řekl toto (9. ZM, 1:51:18... 1:51:49): „Co se týče přádelny… My my jsme si to demokraticky tady vodhlasovali na zastupitelstvu a vy byste klidně na dalším zastupitelstvu porušoval uzavřenou smlouvu prostě tím, že byste na to nevodsouhlasil peníze a a klidně tu smlouvu vypovězte. Já nevím, takhle jestli jste se choval ke svým smluvním partnerům, když se vám zrovna znelíbili, nevím. Je to zvláštní.“ Takže v případě Přádelny je špatné, když by město neodsouhlasilo peníze na nákup a v případě nemocnice je neodsouhlasení peněz v pořádku? Podle dvojí morálky radního a zastupitele Oberfalcera asi ano.

Sofistikovaný podraz vedení města

Jednání rady města 47/2016: Nejnovější stav v problematice dotace nemocnici nastal na 11. zastupitelstvu města konaném 20.4.2016. Musíme ovšem postupovat popořádku. Nejdříve 47. rada města přijala dne 30.3.2016 usnesení, kterým se doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy s nemocnicí Strakonice o poskytnutí dotace a pověřit starostu města podpisem uvedené smlouvy. Na první pohled nic podezřelého. Tedy kromě toho, že pověření podpisem smlouvy měl nechat starosta Hrdlička schválit již na 9. zastupitelstvu města v prosinci 2015. Možná účelově to tehdy ale neudělal, jak již bylo popsáno.

Foto 8: Rada města na svém 47. jednání dne 30.3.2016 doporučila dotaci schválit

Zasedání zastupitelstva města 11/2016: Na 11. zastupitelstvu města konaném 20.4.2016 nic netušící opoziční zastupitelé hlasovali v souladu s usnesením rady, aby nemocnici mohla konečně dotace odejít. Jaké bylo ale překvapení všech, když se zastupitelé z vedení se svými „kolegy“ zdrželi hlasování a docílili tak toho, že pověření starosty podepsat smlouvu o dotaci nebylo schváleno. Šlo o první krok k tomu, jak sebrat dotaci určenou pro Nemocnici Strakonice úplně. Pro uzavření smlouvy a pověření starosty podpisem bylo pouze 7 zastupitelů, proti 0 a účelově a vypočítavě se zdrželo 11 zastupitelů. Ke schválení bodu chyběly čtyři hlasy.

Opět by nemělo být zapomenuto, třeba pro příští volby, kdo smlouvu týkající se dotace Nemocnici Strakonice na uvedeném zasedání pomohl zlikvidovat pomocí neodsouhlasení smlouvy s nemocnicí – tedy zamítnout. Za Strakonickou Veřejnost to byli: Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Jaroslav Horejš, Josef Zoch, Pavel Zach, za KSČM Milada Vlasáková, za ANO 2011 Jan Svoboda a Josef Moučka a za Volbu pro město Josef Štrébl.

Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 20.4.2016 nedoporučilo dotaci schválit

Foto 9: Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 20.4.2016 nedoporučilo dotaci schválit

Pokud bychom hledali přirovnání v historii pro poučení, můžeme použít toto. Za Druhé světové války nacisté usmrcovali své nepřátele mimo jiné tak, že je nahnali do místností s tím, že se jdou sprchovat. Proto, aby je uklidnili a donutili bez odporu do místností vstoupit. Tam jim potom místo vody pustili smrtící plyn… Někomu se možná bude zdát uvedené přirovnání nepatřičné, ale je to právě možný příklad toho, že ten, kdo se nepoučí z historie, je odkázán k tomu si ji v nějaké podobě zopakovat.

A v čem je ta podobnost s tím, co předvedlo vedení Strakonic? Rada, aby uklidnila zastupitele, že se nic neděje, doporučila schválit zastupitelstvu města podpis smlouvy s nemocnicí. Potom až při hlasování, kdy již nemohla být k tomuto bodu připuštěna žádná diskuze, tak se členové rady, nyní ve funkcích zastupitelů, zdrželi hlasování a tím podpořili první krok k odebrání dotace nemocnici.

Konečný „záraz“, řečeno v myslivecké mluvě – tedy „usmrcení“ dotace pro Nemocnici Strakonice, provedl zastupitel a místostarosta Jungvirt. Ten navrhl již jednou přidělené peníze nemocnici dát někomu jinému, a to strakonickému Městskému ústavu sociálních služeb. I přesto, že z vratky ze ZŠ Dukelská mimo 1,1 mil Kč zbylo ještě 1 534 500 Kč, které mohly být klidně použity pro MěÚSS. Nikdo z opozičních zastupitelů totiž nebyl proti záměru podpořit rovněž MěÚSS.

Pro definitivní zrušení dotace Nemocnici Strakonice bylo 12 zastupitelů, proti 1 a zdrželo se 5 zastupitelů. Ani zde by nemělo být zapomenuto, třeba pro příští volby, kdo smlouvu týkající se dotace Nemocnici Strakonice na uvedeném zasedání pomohl definitivně zlikvidovat – tedy zamítnout. Za Strakonickou Veřejnost to byli: Břetislav Hrdlička, Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer, Jaroslav Horejš, Josef Zoch, Pavel Zach, za KSČM Milada Vlasáková, Tomáš Bernard, za ANO 2011 Jan Svoboda a Josef Moučka a za Volbu pro město Josef Štrébl.

Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 20.4.2016 revokovalo poskytnutí dotace Nemocnici Strakonice – místo nemocnice podpořilo domovy pro seniory

Foto 10: Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 20.4.2016 revokovalo poskytnutí dotace Nemocnici Strakonice – místo nemocnice podpořilo domovy pro seniory

Dotace pro Nemocnici Strakonice byla tedy za pomoci hodně velkého podrazu zrušena. V dalším díle se podíváme blíže na příslušný bod o dotaci, projednávaný na 11. zastupitelstvu města dne 20.4.2016, na kterém k onomu zrušení dotace došlo. Na závěr ještě perlička z uvedeného zastupitelstva. Starosta Hrdlička na něm přišel se svou sebekritikou, kterou vyslovil na mikrofon a to bez jakéhokoliv upozornění předem. Doslova řekl: „Omlouvám se, dneska jsem trošku blbej nějakej. Nevím proč.“. (11. ZM, 1:49:02).

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Radní a zastupitel Rudolf Oberfalcer disponující dvojí morálkou – podrobnosti dále v textu; foto 2 – Rada města na svém 28. jednání dne 12.8.2015 dotaci nedoporučila; foto 3 – Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání dne 21.10.2015 dotaci doporučilo odložit; foto 4 – Rada města na svém 37. jednání dne 25.11.2015 dotaci nedoporučila; foto 5 – Ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala očekává na 9. zastupitelstvu města, zda bude dotace pro nemocnici schválena. Tehdy se dočkal a za přidělení dotace veřejně poděkoval.; foto 6 – Bod, který starosta Hrdlička v rámci dotace nemocnici nenechal na zastupitelstvu města schválit. Nešlo náhodou o úmysl?; foto 7 – Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání dne 16.12.2015 dotaci ve výši 1,1 mil. Kč schválilo; foto 8 – Rada města na svém 47. jednání dne 30.3.2016 doporučila dotaci schválit; foto 9 – Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 20.4.2016 nedoporučilo smlouvu o dotaci schválit; foto 10 – Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 20.4.2016 revokovalo poskytnutí dotace Nemocnici Strakonice – místo nemocnice podpořilo domovy pro seniory.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 a 5 – Karel Janský; foto 2 až 4 a 6 až 10 – strakonice.eu.