Zpět na úvodní stránku

Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 2. část

15.9.2015. Nové vedení mluví o špatném hospodaření v teplárně. „Slyšeli jsme slovo Boží“. Alespoň tak to ve Strakonicích v posledních měsících vypadá. Podívejme se, jaká je skutečnost. Integrovaný systém řízení (ISŘ) v teplárně každý rok pravidelně ověřovalo CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti Praha. Výsledkem hodnocení provedeného například v červnu 2015 za rok 2014 bylo hodnocení excelentní. Důkaz je uložen v dokumentech teplárny a ve složce vnitřního informačního systému FAMIS pod položkou ISŘ. Tak komu budeme věřit? Postupně si představíme i další průběžná hodnocení teplárny.

Pohled na strakonickou teplárnu z ulice 5. května

Foto 1: Pohled na strakonickou teplárnu z ulice 5. května

Dnes si ale připomeňme přece jenom ještě jedno důležité hodnocení. Jde o výrok auditora týkající se účetnictví teplárny pro valnou hromadu konanou dne 21. dubna 2015. „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Teplárna Strakonice, a.s. k 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy. V Praze dne 20. února 2015“. Tak komu budeme věřit?

Často diskutovanou otázkou je skutečnost, že vedení teplárny údajně nedostatečně spolupracovalo s představenstvem a dozorčí radou, že neplnilo jejich úkoly a také že nesvolalo po volbách mimořádnou valnou hromadu. Je třeba uznat, že nové vedení odvedlo v těchto případech skvělou dezinformační kampaň. Uvedené skutečnosti jsou předmětem diskuzí na internetu, v tisku, na zastupitelstvu i mezi občany. A opět dochází k lacinému očerňování bývalého vedení teplárny. K pochopení situace je zapotřebí znovu nahlédnout na důkazy a fakta.

Nové představenstvo a dozorčí rada zasedali a z těchto zasedání by měly existovat nějaké zápisy. V nich byly nepochybně i úkoly a požadavky směřující k vedení teplárny. Problémem ovšem je, že ani jeden z dozorujících orgánů, kromě asi tří zápisů, nikdy žádné jiné zápisy členům vedení teplárny nepředložil! Jak tedy někdo může řídit firmu a plnit úkoly, když žádné nedostává? V tomto případě se pravděpodobně nejedná o fatální selhání nového představenstva a dozorčí rady, ale o cílený úmysl, který měl od počátku podpořit likvidaci bývalého vedení společnosti. Stejně tak nové vedení nemohlo dostávat materiály dle svých požadavků, když žádné takové požadavky nebyly pro vedení teplárny konkretizovány.

Aby bylo konstatování úplné, je třeba se zmínit o tom, že vedení teplárny dostávalo výstupy z jednání představenstva a dozorčí rady ve formě jakýchsi zkrácených, ale hlavně nepravidelných výpisů, o které si i samo muselo říkat. Takto se opravdu firma řídit nedá. Zejména když nevíte, co po vás vlastně nadřízení chtějí – ale chtějí to! Začíná splaskávat další skandální bublina. Ještě k tomuto bodu. Ze zákona i z manažerské smlouvy vyplývá, že jakékoliv neplnění úkolů manažerů nebo jejich provinění musí být projednáno. Projednáno nebylo, takže k žádnému pochybení ze strany bývalého vedení teplárny ani nemohlo dojít.

Další záležitostí, za kterou bylo odvolané vedení kritizováno, je údajné nesvolání mimořádné valné hromady v období od 12. ledna 2015 do 15. ledna 2015. Je nepochybně lehké a laciné za to odvolané představitele teplárny peskovat. A jaká je skutečnost? Jako důkaz musíme použít Zákon č. 90/2012 Sb., tedy zákon o obchodních korporacích. V něm se praví, v § 366, 367 a 369, že:

„Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní…. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366, valnou hromadu… Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit…. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.“

Nové vedení kritizovalo, ovšem samo nepředložilo ony navržené záležitosti a návrhy usnesení. Nesplnilo tak své zákonné povinnosti a po později odvolaném vedení tak chtěli něco, co ti ze zákona ani nemohli splnit! Stalo se tak až 16. března 2015, na zastupitelstvu města. Sečteno a podtrženo, odvolaný statutární orgán – představenstvo, neměl zákonný podklad pro svolání valné hromady. Starosta Břetislav Hrdlička o tom byl řádně informován generálním ředitelem teplárny dopisem z 5. prosince 2014, který převzal osobně 8. prosince 2014. Pochybení starého vedení se tedy opět nekonalo. Další bublina splaskla. V uvedeném dopise najdeme zřetelný vzkaz starostovi města. Je proto nemorální odvolané vedení kritizovat za nesvolání valné hromady.:

„Pro Vaši informaci uvádím, že náklady na svolání valné hromady a její konání zatíží společnost dalšími náklady. Je v rozporu s péčí řádného hospodáře představenstva společnosti svolávat valnou hromadu za situace, kdy nebyla řádně podána žádost o její svolání…. Pro společné jednání je představenstvo připraveno poskytnout městu veškerou součinnost, včetně odborné pomoci, očekávám, že ze strany města by byla případně také určena odpovědná osoba za účelem řádné přípravy svolání a průběhu valné hromady.“ Termín řádného hospodaření tedy poprvé použil odvolaný generální ředitel teplárny. Nové vedení pojmenování „řádný hospodář“ pouze zneužívá.

U valné hromady zůstaňme. Nové vedení před volbami přesvědčovalo, že oni budou ti, kteří chtějí šetřit peníze občanů. Nakonec dělají pravý opak. Kdyby se uskutečnila mimořádná valná hromada podle jejich rozmaru, teplárnu by tato legrace stála minimálně 150 000 Kč. Zbytečně, protože v květnu 2015 musela být stejně podle zákona svolána další, a to řádná valná hromada. Navíc k datu konání řádné valné hromady, plánované na čtvrtek 21. května 2015, stejně končilo pětileté volební období všech členů představenstva a pěti členů dozorčí rady. Čtenář nechť si tedy sám odpoví, kdo se nechová ve Strakonicích jako dobrý hospodář.

Letecký pohled na strakonickou teplárnu

Foto 2: Letecký pohled na strakonickou teplárnu

Samostatnou kapitolou je předávání věcí a dokumentů, které nové vedení mělo převzít od toho odvolaného. Zde je ovšem problém, nové vedení se zoufale brání, aby mu bylo cokoliv předáno. Důvod se nabízí. Bez řádného předání dokumentace je totiž možné do budoucna vyrábět „nové a nepravdivé důkazy“, jak to bude situace vyžadovat. Jakékoliv audity budou mít nyní už naprosto nulovou hodnotu, protože díky nepředání dokumentů už dnes nikdo nezaručí, že do nich nebyly vyrobeny nové, falešné. Člověku se až nechce věřit, že by nové vedení nestálo o řádné předání dokumentů. Podívejme se ovšem na důkazy a fakta.

Dne 6. srpna 2015 píše odvolaný generální ředitel představenstvu, že: „Vzhledem k rozsahu předávání, přebírání a vypracovávání předávacích protokolů navrhuji realizovat tyto činnosti postupně dohodou o termínech a časech vyhovujících oběma stranám….  Žádám pro účely předávání a další potřeby uvedené v předchozích třech e-mailech doručených na adresu predstavenstvo@tst.cz písemně ustanovit jmenovitě komisi za Teplárnu Strakonice a.s. potvrzenou představenstvem společnosti. Očekávám Vaše návrhy a harmonogram.“. A následuje seznam navržených termínů. Odpověď představenstva? Žádná. Pro zajímavost, paní Vlčkovou, členkou nového představenstva, přečteno 10. srpna 2015 v 8:46:00 hod.

Ve stejný den odchází od bývalého generálního ředitele ještě jeden e-mail. „Vzhledem k tomu, že v níže uvedených prostorách se nachází velké množství dokumentace, listin a případně dalších věcí patřících Teplárně Strakonice, a.s., které souvisejí s výkonem funkce generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti žádám o provedení jejich protokolárního předání.“ Následuje seznam prostorů a text dále pokračuje: „Pro předání výše uvedených dokumentů a listin žádám: - před zahájením předávání připravit samolepky pro číslování šanonů, svazků a listin pro potřebu zaprotokolování, - dokumenty v šanonech a svazcích u méně důležitých evidovat sumárně, - vybrané šanony a svazky evidovat dle listin či vložek vzhledem k jejich důležitosti, - volně položené dokumenty evidovat dle důležitosti (soud, správní řízení, rekodifikace, přeměna cenných papírů Teplárny Strakonice, a.s. apod.). Z výše uvedených důvodů požaduji umožnění vstupu pro pokračování v inventarizaci a protokolární předání veškeré dokumentace.“

Odpověď představenstva? Žádná. Bývalému generálnímu řediteli je zakázán vstup do teplárny a do vrátnice je nasazena bezpečnostní agentura mající k dispozici fotografie odvolaných ředitelů. Pro odvolané je vstup zakázaný. Nové vedení se zoufale snaží, aby nedošlo k žádnému oficiálnímu předání dokumentů ze strany odvolaných ředitelů. Taková je filozofie nového vedení. A co přitom nyní dělá třeba odvolaný generální ředitel? Ač je oficiálně zaměstnancem teplárny do 30. září 2015, tak tráví čas na zahradě u rodinného domku manželky svými volnočasovými aktivitami. Za peníze teplárny. Zároveň téměř nic nepředává, pouze sám převzal některé své osobní věci. I o nich se budeme později bavit.

Pohled na strakonickou teplárnu zevnitř

Foto 3: Pohled na strakonickou teplárnu zevnitř

Jak je to možné? Odpověď nám dává text z výpovědi, kterou generální ředitel obdržel od nového vedení. On totiž do práce docházet ani NESMÍ! Existují důkazy na celou řadu pokusů, kdy se bývalý generální ředitel snažil o protokolární předání dokumentů teplárny – ale jeho snahy zůstaly bez odezvy. Bývalý ředitel neuspěl ani s požadavkem, aby byla za jeho přítomnosti provedena inventura. Otázkou je, komu taková situace prospívá. Je předpoklad, že vše bude časem provedeno a veřejnost bude seznamována s vykonstruovaným šokujícím nepořádkem v teplárně. Podobně, jako to kdysi prováděla předrevoluční StB.

Uznávám, že předchozí odstavec je hodně silný kalibr a jen málokdo uvěří tomu, že bývalý generální ředitel místo toho, aby předával dokumenty teplárny, nesmí docházet do zaměstnání. K předávání navíc nedochází u tak sofistikované firmy, kde by jistě bylo zapotřebí předat nejenom dokumentaci, ale i duševní znalosti, know-how a informace o tom, co je třeba dělat v nejbližších dnech, týdnech a měsících. Bývalý generální ředitel k tomu ani nebyl nikdy vyzván! Podívejme se na důkaz, kterým je výpověď z pracovního poměru daná generálnímu řediteli teplárny dne 30 července 2015:

„Vzhledem k výše uvedenému Vás vyzýváme, abyste dnes, tedy nejpozději dne 30.7.2015, odevzdal všechny věci, které Vám byly zaměstnavatelem svěřeny pro výkon práce, jakož i veškerý další majetek zaměstnavatele, který máte v držení, odstěhoval si všechny osobní věci, které máte v prostorách zaměstnavatele a poté přestal docházet do zaměstnání.“ Ani slovo o předávání dokumentace, znalostí či vědomostí. Generální ředitel tak měl po 40 letech v teplárně a 20 letech ve funkci jejího ředitele vše předat a převzít během jednoho dne, ve kterém obdržel výpověď! Když onu výpověď čtu, tak mi běhá mráz po těle a představuji si, jak asi bylo lidem po únoru 1948, kdy dostávali podobné výpovědi za asistence Lidových milicí. Rovněž v teplárně v roce 2015 nastoupila ochranka pro zamezení vstupu těch nepohodlných.

„Starým pořádkům“ napovídá třeba i požadavek, aby bývalý generální ředitel před svým odchodem z teplárny vypracoval vyúčtování použití vozidla za období červen a červenec 2015 stylem, kdy mu není vydán ani jeho osobní diář s poznámkami, ten prý bude sloužit k vyšetřování. Tomu prý budou podrobeny také všechny jeho poznámky a doklady, i ty soukromé. I zápisy o jeho soukromých účtech, prostě vše. Proto, když bývalý generální ředitel vyplňuje vyúčtování použití vozidla, tak vedle něho sedí nový člen dozorčí rady a zakrývá části soukromého deníku, ze kterého dovolí opsat pouze jím schválené pasáže. Nastala skutečně situace, jako kdyby 30. července 2015 do teplárny vtrhla bývalá Státní bezpečnost.

Pohled na strakonickou teplárnu zevnitř

Foto 4: Pohled na strakonickou teplárnu zevnitř

Ještě se vraťme k poslednímu zastupitelstvu, které se konalo 2. září 2015. Na něm především zastupitel Pavel Vondrys, doslova a do písmene s nasazením své cti, neustále dokola požadoval po novém vedení předložení důkazů a jmen chybujících pracovníků teplárny. Sklidil za to mnohdy pouze posměch a urážky. Nejenom na zastupitelstvu, ale i následně v tisku. Možná už nyní některým čtenářům začíná být jasné, proč nové vedení nemůže zveřejnit konkrétní podrobnosti, včetně jmen. Soudci a kati Milady Horákové je sami také nikdy nezveřejnili. Proč? Protože neexistovaly.

Zde si dovolím malý vzkaz útočníkům na pana Vondryse. Nikdo po vás nechce, abyste s ním souhlasili. Nezdá se vám ale podivné, že tu máme skandál a někdo tak zarputile odmítá předložit konkrétní důkazy se jmény? Nebylo by jednodušší požadovat to stejné, jako pan zastupitel Vondrys, ať se uvidí, kdo má pravdu? Pokud ji má nové vedení, tak ať se stane – ale to si přečtěte v článku „Teplárna Strakonice a zapáchající balónek“, uveřejněném v Týdeníku Strakonicko č. 32/2015 dne 12. srpna 2015 nebo na webu zde: Teplárna Strakonice a zapáchající balónek. Tam se dočtete i to, jak by se mělo postupovat v případě, že pravdu nemají.

Karel Janský

Poznámka: Článek byl původně zveřejněn na stránkách eStrakonice.cz.

Obsah fotografií: Foto 1 – Pohled na strakonickou teplárnu z ulice 5. května; foto 2 – Letecký pohled na strakonickou teplárnu; foto 3 – Pohled na strakonickou teplárnu zevnitř; foto 4 – Pohled na strakonickou teplárnu zevnitř.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – Jaroslav Křišťan; foto 3 a 4 – Jiří Pekárek.

Zpět na úvodní stránku