Zpět na úvodní stránku

Článek o korupci Strakonické Veřejnosti
otevřel pomyslnou Pandořinu skříňku

4.3.2019. Každý stát se snaží s lepšími či horšími výsledky bojovat s korupcí. Česká republika například i pomocí tzv. registru smluv. Od 1.7.2016 ho spustilo Ministerstvo vnitra ČR jako informační systém veřejné správy známý též pod zkratkou ISRS (informační systém registru smluv). Jeho podstatou je, že v něm veřejné instituce v souladu se zákonem číslo 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejňují své soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v hodnotě plnění nad 50 tisíc Kč bez DPH (od 1.7.2017 povinně). Aby byla taková smlouva účinná (právně závazná), musí být v registru smluv zveřejněna nejpozději do 30 dnů od jejího zveřejnění. Pokud instituce některou smlouvu neuveřejnění, sankce jí nehrozí. Nejde totiž o správní delikt, tudíž sankce nepřichází v úvahu. Trestem ale je skutečnost, že taková smlouva se zruší a je pak od počátku neplatná se všemi důsledky, které z toho plynou – včetně možnosti vymáhání škod z takového jednání vzniklých.

Registr smluv je dostupný na adrese https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani. Do políčka název publikujícího subjektu stačí zadat „Město Strakonice“ a pomocí šipky zvolit Rozsah vyhledávání na „všechny verze“

Foto 1: Registr smluv je dostupný na adrese https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani.
Do políčka název publikujícího subjektu stačí zadat „Město Strakonice“
a pomocí šipky zvolit Rozsah vyhledávání na „všechny verze“

V registru smluv je nutné zveřejňovat i dodatky k původním smlouvám, i když v této oblasti není výklad zákona právně ustálený. Navyšuje-li ale dodatek hodnotu původního finančního plnění více než o 50 000 Kč, o povinnosti zveřejnění takového dodatku není pochyb. Pokud by čtenáře zajímala problematika více, další podrobnosti je možné získat například v materiálu Ministerstva vnitra ČR „Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv“.

Když magazín iStrakonice.cz zveřejnil dne 3.3.2019 článek „Korupce Strakonické Veřejnosti před volbami v roce 2018, aneb občané Strakonic jsou nuceni sponzorovat soukromou firmu“, nic nenaznačovalo tomu, jakou Pandořinu skříňku tím otevře. Pro zajímavost, Pandóra byla v řecké mytologii známá hlavně tím, že přinesla světu zlo a utrpení. Pandořina skříňka i v dnešní době zůstává symbolem uvolněného zla. Souvislost se zmíněným článkem je taková, že jeho publikování odhalilo další možný korupční potenciál současného vedení města, konkrétně politických hnutí Strakonická Veřejnost (Břetislav Hrdlička, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer a Pavel Zach) a Volba pro město (Josef Štrébl a Josef Moučka). Uvádíme zde jen členy rady města, jelikož Strakonice nemají po zrušených volbách funkční zastupitelstvo. V radě je sice i Milada Vlasáková, volená za KSČM, ta je ale v tomto orgánu spíše jenom do počtu – i když svým hlasem ovlivňuje život obyvatel města.

Co tedy uveřejnění našeho článku způsobilo? Hned druhý den po publikování článku o korupci zveřejnilo Město Strakonice v registru smluv celkem 6 dodatků k původní smlouvě řešící rekonstrukci ulice Švandy dudáka. Některé byly do  té doby utajovány (dodatky číslo 1 až 4). Vedení města zřejmě došlo, jaké by pro ně zatajování smluv mohlo mít právní důsledky, proto raději všechny zveřejnilo. Z jejich kroku můžeme dovodit dva závěry. Prvním je poznání, že vedení města ve Strakonicích nezveřejňuje všechny smlouvy podle zákona a nikdo neví, zda takových případů jsou jednotky, desítky či stovky. Každopádně strakonická radnice je v tuto chvíli nedůvěryhodná a podezřelá z korupčních praktik. Pokud by totiž neměla co skrývat, nebála by se zveřejňovat své smlouvy tak, jak ukládá zákon.

Druhým závěrem je vznik podezření, že rekonstrukci ulice Švandy dudáka provázela i korupce finanční. Napovídají tomu již samy utajované dodatky původní smlouvy podepsané dne 21.9.2017. Uvedenou teorii ale podporuje i snaha radnice před veřejností zatajit skutečné náklady na rekonstrukci ulice Švandy dudáka. Možná proto, že na rekonstrukci nezískala dotace a celou částku tak muselo město financovat ze svých zdrojů. Ještě 10.1.2019 tvrdila tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková, že rekonstrukce přišla na 31 milionů Kč. Viz tisková zpráva č. 1/2019. Dne 24.1.2019 již byla „opatrnější“ a uvedla neurčitou cenu: „náklady převýšily částku 30 mil. Kč“. Viz tisková zpráva č. 2/2019.

Pojďme si ale ukázat, že v obou případech lhala. Původní smlouva o dílo (21.9.2017) byla uzavřena na částku 32 479 938 Kč bez DPH. Dodatek číslo 1 (24.5.2018) navýšil původní cenu o 1 827 048 Kč bez DPH a nově celková cena díla činila 34 306 986 Kč bez DPH. Dodatek číslo 2 (30.4.2018) navýšil cenu o 1 290 178 Kč bez DPH a nově celková cena díla činila 35 597 164 Kč bez DPH. Dodatek číslo 3 (30.7.2018) navýšil cenu o 2 847 536,58 Kč bez DPH a nově celková cena díla činila 38 444 700,58 Kč bez DPH. Dodatek číslo 4 (10.10.2018) cenu nenavýšil, došlo v něm pouze ke změně termínu dokončení díla. Dodatek číslo 5 (6.2.2019) navýšil cenu o 453 653 Kč bez DPH a nově celková cena díla činila 38 898 353,58 Kč bez DPH. Dodatek číslo 6 (6.2.2019) navýšil cenu zatím o posledních 239 088 Kč bez DPH a nově tak celková cena díla činí 39 137 441,58 Kč bez DPH.

Foto 2: Ukázka zveřejněného záznamu smlouvy v registru smluv. Zde konkrétně základní smlouva na rekonstrukci ulice Švandy dudáka ve Strakonicích

Foto 2: Ukázka zveřejněného záznamu smlouvy v registru smluv. Zde konkrétně
základní smlouva na rekonstrukci ulice Švandy dudáka ve Strakonicích

Za předpokladu že neexistuje žádný další dodatek k původní smlouvě, tak cena za rekonstrukci ulice Švandy dudáka vzrostla v průběhu stavby o 6 657 503,58 Kč bez DPH a byla o 8 137 441,58 Kč bez DPH vyšší, než přiznala tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. Proč radnice tají skutečné náklady na rekonstrukci ulice Švandy dudáka? Ano, tzv. vícenáklady a méněnáklady (vícepráce a méněpráce) bývají u velkých investičních akcí celkem běžné. Jejich zatajováním, v tomto případě ale vědomým lhaním a utajováním dodatků k původní smlouvě, vzrůstá podezření, že akce nebyla čistá a že byla provázena korupcí a možná i finančními machinacemi. Nedělaly se náhodou pod rouškou rekonstrukce i jiné práce, které se potom na tuto akci zaúčtovaly? Podezření narůstají…

Výše uvedené podezření je možné vyvracet tím, že přece o dodatcích rozhodla rada města a vše podstatné je uvedeno i v jejích veřejných zápisech. To je jistě pravda. Proč ale například dodatek číslo 1 řešící navýšení ceny díla o 1 827 048 Kč bez DPH odkazuje na usnesení rady města číslo 4692/2018 a jde přitom o falešný odkaz, protože zmíněné usnesení rady řeší pouze výpůjčku pozemku p.č. 1371/123 v k.ú. Strakonice jako mezideponii na sypký materiál a ne žádné finanční prostředky, které má Město Strakonice vynaložit? Stejně falešný odkaz najdeme i v dodatku číslo 2.

Ano, částky z dodatků číslo 1 a 2 řeší ve skutečnosti jiné usnesení rady. Proč ale má člověk, zajímající se o finanční transakce na strakonické radnici složitě pátrat a hledat souvislosti s potřebnými informacemi tak, že se nejdříve musí prokousat neúplnými a nepravdivými podklady? Podezření narůstají i proto, že strakonická radnice řeší ne zrovna standardním způsobem poskytování informací veřejnosti podle zákona číslo 106/1999 Sb.. Tomu se bude věnovat samostatný článek. Na závěr je dobré si připomenout, že tento článek byl inspirován podivným zveřejněním dodatků ke smlouvě na rekonstrukci ulice Švandy dudáka zpětně, a to pouhý den poté, co vyšel náš kritický článek věnující se uvedené problematice. Nebylo to ostatně poprvé, co magazín iStrakonice.cz přišel se závažnými poznatky, na něž vedení města v čele se Strakonickou Veřejnosti ihned reagovalo „nápravou“.

Ještě si připomeňme, co o zveřejňování smlouvy a jejích dodatků říká základní smlouva o dílo, kterou jsme zde rozebírali:

„Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem doručení písemného rozhodnutí zástupce Objednatele Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, nejdříve však dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva se ruší, nedojde-li k nabytí účinnosti této Smlouvy do čtyř měsíců od uzavření Smlouvy; v takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. město, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“

Proč tedy nebyly dodrženy podmínky smlouvy o dílo a vše bylo řešeno až pod tlakem a narychlo – až když se na to přišlo? 

Karel Janský

Autoři a zdroj fotografií a audia: Foto 1 a 2 – smlouvy.gov.cz.

Zpět na úvodní stránku