Zpět na úvodní stránku

Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí,
radní Rudolf Oberfalcer – 1. část

8.11.2016. Magazín iStrakonice.cz si udělal malý průzkum mezi lidmi ve Strakonicích. Zajímalo nás, co jim ve městě nejvíce chybí. Odpovědi byly různé, jedna ale nad ostatními převažovala. Občanům Strakonic chybí nejvíce pořádné náměstí, které by nebylo pouze v podobě větší ulice. Navíc, s půlkou ve špatném stavu. Jedna zaměstnankyně restaurace na Velkém náměstí nám dokonce řekla, že i turisté se často ptají „Kde máte prosím ve Strakonicích náměstí?“ Vůbec přitom netušili, že na něm vlastně právě stojí.

Hrobař rekonstrukce Velkého náměstí ve Strakonicích, radní Rudolf Oberfalcer

Foto 1: Hrobař rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí ve Strakonicích, radní Rudolf Oberfalcer

Předchozí a související články, stále aktuální:

Strakonice nebudou mít asi nikdy náměstí v pravém slova smyslu. Těžko z toho ovšem někoho vinit. Situace je dána zejména tím, že město v minulosti vznikalo sloučením více obcí. Za náměstí můžeme ale přece jenom s přivřenýma očima považovat Velké náměstí, i když jde vlastně o protáhlou ulici. Jeho část dál od radnice prošla v nedávných letech rozsáhlou rekonstrukcí. Část druhá, ta před radnicí, se jí už bohužel nedočkala. Díky jejímu cílenému zmaření, a to jednou osobou (rodinou).

Na stránkách magazínu iStrakonice.cz se budeme problematikou zmařené rekonstrukce zabývat dosti podrobně. Ze dvou důvodů. Jedním je konečně definitivně ukončit dlouhodobé dohady, kdo za zmaření rekonstrukce náměstí před radnicí může. Druhým, kdo může za to, že Strakonice přišly naprosto zbytečně o více než 30 milionů Kč z reálné dotace. V tomto případě nebudeme kopírovat scénáře detektivních románů, kde se čtenář dozví jméno vraha až v samém závěru knihy. My hlavního viníka označíme hned v úvodu našeho smutného seriálu o Velkém náměstí ve Strakonicích. Je jím současný radní, zastupitel a předseda představenstva strakonického pivovaru, Rudolf Oberfalcer.

Na téma rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí se vedou diskuze již léta. Autoři mnohých článků přináší dlouhodobě důkazy o tom, že Strakonice nemají tuto rekonstrukci dokončenu právě díky zmíněnému Rudolfu Oberfalcerovi. A co ten na to? Po jeho hroší kůži zatím vždy vše steklo a naopak on obviňuje jiné lidi, jenom ne sebe. Pravda, jednou se již sice přiznal ke zmaření rekonstrukce náměstí. Bylo to 29. dubna 2016 ve Šmidingerově knihovně na besedě o revitalizaci přádelny (https://www.youtube.com/watch?v=hjWOGQVEu2U). Ani to mu však nezabránilo v tom, aby dosti nevybíravým a sprostým způsobem dál útočil na své oponenty. Například v tisku, na internetu a na jednáních zastupitelstva.

Uveďme si jeden konkrétní příklad. Situaci kolem rekonstrukce Velkého náměstí srozumitelně popsal zastupitel Pavel Pavel v Týdeníku Strakonicko č. 27/2016 dne 7. července 2016 v článku „Kdy dostavíme náměstí?“:

„Díky panu Oberfalcerovi přišly Strakonice před třemi lety o téměř 35 milionů korun z evropských dotací i o možnost dokončení rekonstrukce druhé půlky Velkého náměstí. Od poskytovatele dotace jsme tehdy dostali k podpisu smlouvu o přijetí peněz. Město však „díky“ účelovým obstrukcím pana radního Oberfalcera nemělo potřebná povolení umožňující obratem stavbu zahájit. Nebyl tak čas na řádné dokončení ani včasné vyčerpání dotačních prostředků. Smlouvu jsme tedy s poděkováním museli vrátit. Pan radní se nedávno zmařením této významné investice sám veřejně chlubil. Dnes hlásá, že hájil jen své zájmy. To je pravda. Ubránil si velký kus náměstí jen pro sebe a svoji předzahrádku. A jako radní ji v roce 2015 postavil, aniž měl řádná úřední povolení. Takže, kdy se Strakonice dočkají dostavby Velkého náměstí?

A co na to radní Rudolf Oberfalcer? Ten zveřejnil v Týdeníku č. 29/2016 dne 28. července 2016 svoji reakci pod názvem „Osvětlovač Pavel neosvětluje, ale zamlžuje“. Rozdělme si jeho reakci do několika bodů a ukažme si postupně v našem seriálu, jak právě radní Rudolf Oberfalcer lže, jak překrucuje skutečnosti a jak je jako člověk zlý. Na základě důkazů a faktů:

 1. „Pavel Pavel… ve skutečnosti pouze zamlžuje a překrucuje fakta k obrazu svému… Pan Pavel se usilovně snaží navodit dojem, že jsem zmařil dostavbu strakonického náměstí, jen abych si mohl před svojí provozovnou cukrárny postavit předzahrádku… O žádné předzahrádce, jak naznačuje pan Pavel, jsem nikdy nemluvil, neboť v tu dobu jsem ani žádnou cukrárnu neměl. Tu jsem si zřídil a otevřel až o čtyři roky později…“
  Výsledek pátrání magazínu iStrakonice.cz: Zastupitel Pavel Pavel má v článku pravdu, Rudolf Oberfalcer skutečně zmařil dostavbu Velkého náměstí a o jeho předzahrádku v době jeho „bojů“ také šlo – v našem seriálu bude dokázáno.

 2. „Dle jeho mínění jsem díky tomuto svému údajnému egoistickému postoji tak pomohl zmařit již hotový projekt rekonstrukce náměstí s připravenou dotační smlouvou… Důrazně musím tato a podobná nařčení odmítnout. Žádná taková smlouva totiž nikdy neexistovala a nikdy ani existovat nemohla!… Další fabulace Pavla – dotační smlouva před třemi lety (2013) k podpisu na 35 milionů korun. Jak mohla radnice dostat dotační smlouvu, když neměla ke stavbě platné Územní rozhodnutí? Tudíž ani nemohla podat žádost o dotaci a tudíž ani nemohlo proběhnout žádné rozhodnutí o přidělení dotace. Tedy ani nemohla být vyhotovena žádná dotační smlouva! Tomuto tvrzení pana Pavla se musím smát.“
  Výsledek pátrání magazínu iStrakonice.cz: Zastupitel Pavel Pavel má v článku pravdu, projekt rekonstrukce Velkého náměstí existuje jak pro územní, tak i stavební řízení, stejně tak existuje písemné zařazení projektu rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí poskytovatelem dotace do seznamu žadatelů, kterým byla nabídnuta reálná dotace – v našem seriálu bude dokázáno.

 3. „Tím, že nerespektovali má práva vyplývající z mé zákonné účasti ve stavebním řízení, sámpan Pavel a jeho tehdejší kolegové na radnici způsobili, že jsem proti navrženému Územnímu rozhodnutí o umístění stavby podal námitku, se kterou jsem nakonec uspěl po odvolání u krajského úřadu.“
  Výsledek pátrání magazínu iStrakonice.cz: Zastupitel Pavel Pavel má v článku pravdu, Rudolf Oberfalcer pravdu nemá, protože neuspěl s žádnou námitkou, která by se týkala obrany jeho vlastnických práv – v našem seriálu bude dokázáno.

 4. „Kdo někdy absolvoval tahanice s úřadem podobného typu, jaký tehdy představoval městský úřad pod kuratelou pana Vondryse, ten ví, jak velice složité bylo uspět proti instituci, která má za sebou k dispozici celý svůj úřednický aparát. Byl to tedy sám pan Pavel a celá tehdejší rada města, kdo svojí neústupností a svojí neochotou k jakékoliv dohodě zmařila svůj vlastní záměr rekonstrukce náměstí, nikoliv jakýsi Rudolf Oberfalcer. Mysleli si tehdy, že je nějaká nula nezastaví, a tak se také k celému jednání stavěli… Nepočítali ve své bohorovnosti, že se jim nakonec ten nikdo dokáže postavit a bude vzdorovat až do konce.“
  Výsledek pátrání magazínu iStrakonice.cz: Radní Rudolf Oberfalcer nemá pravdu, že by za zmaření dotace mohl starosta Pavel Vondrys nebo kdokoliv z tehdejší rady, zároveň má Rudolf Oberfalcer pravdu v tom, že on skutečně vzdoroval až do konce, do hořkého konce, kdy město díky němu přišlo o více než 30 milionů Kč v podobě již jisté dotace – v našem seriálu bude dokázáno.

 5. „Nebyl jsem totiž sám, kdo pocítil v minulosti, jak tehdejší radnice umí jednat se svými občany.“
  Výsledek pátrání magazínu iStrakonice.cz: Radní Rudolf Oberfalcer nemá pravdu, on sám byl viníkem, kdo zmařil dotaci na rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí, nikdo jiný z dotčených občanů, firem a institucí proti stavbě zarputile nebojoval – v našem seriálu bude dokázáno.

 6. „Mnoho lidí mi tehdy přicházelo vyjádřit podporu v mém úsilí.“
  Výsledek pátrání magazínu iStrakonice.cz: Radní Rudolf Oberfalcer má v tomto bohužel pravdu, jemu věrní za ním opravdu stáli i přes poškozování zájmů města a jeho obyvatelů – v našem seriálu bude dokázáno.

  Ani tak zlému člověku, jakým je radní Rudolf Oberfalcer, se nesmí upírat, že někdy má i pravdu – například co se týká jeho zničení šance opravit v rámci III. etapy Velké náměstí, v tom skutečně měl své věrné podporovatele

  Foto 2: Ani tak zlému člověku, jakým je radní Rudolf Oberfalcer, se nesmí upírat, že někdy má i pravdu – například co se týká jeho zničení šance opravit v rámci III. etapy Velké náměstí, v tom skutečně měl své věrné podporovatele

 7. „Pane Pavle, až pochopíte, že nátlak z pozice silnějšího a neschopnost řešit problémy společně při vzájemném respektu k protistraně ke kýženému cíli nevedou, pak možná někdy v budoucnu dostavíte i to náměstí. Jelikož však platí, že starého psa novým kouskům nenaučíš, obávám se, že vy už u toho nebudete.“
  Výsledek pátrání magazínu iStrakonice.cz: Zde můžeme konstatovat – a to asi bude nejdůležitější sdělení občanům Strakonic – že možnost dodělat rekonstrukci III. etapy Velkého náměstí tu stále existuje (ovšem za předpokladu, že se Rudolfu Oberfalcerovi a jeho věrným zamezí městu škodit) – v našem seriálu bude dokázáno.

 8. Článek nebyl podepsán jako občan Rudolf Oberfalcer, který údajně hájil svá vlastnická práva, ale jako radní města Strakonice.
  Výsledek pátrání magazínu iStrakonice.cz: V principu je jedno, zda proti rekonstrukci Velkého náměstí bojuje Rudolf Oberfalcer jako radní či jako občan, oba jsou totiž v tomto případě zlí a zákeřní – v našem seriálu bude dokázáno.

Článek radního Rudolfa Oberfalcera nám poslouží jako podklad k tomu, abychom vyvrátili jeho nepravdy a dokázali, že právě on je zodpovědný za fakt, že Strakonice nemají dokončenu rekonstrukci Velkého náměstí. A že právě on je zodpovědný za to, že město Strakonice přišlo o dotaci ve výši přes 30 000 000 Kč (slovy: třicetmilionů Kč)! V normální společnosti by občané takového člověka hnali z města bičem. Strakonice z něho ale udělali zastupitele, radního a předsedu představenstva pivovaru. Je to samozřejmě právem občanů Strakonic a to jim nemůže nikdo vzít.

Pokud se ale úsilí Rudolfa Oberfalcera bude nadále ubírat dosavadním směrem, jakým zlikvidoval šanci města mít hezké náměstí a ještě k tomu dostat dotaci přes 30 mil. Kč, mají se Strakonice při příštím volebním zúčtování opravdu na co těšit. Podle něho samého se navíc přece starý pes novým kousků nenaučí…

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Hrobař rekonstrukce III. etapy Velkého náměstí ve Strakonicích, radní Rudolf Oberfalcer; foto 2 – Ani tak zlému člověku, jakým je radní Rudolf Oberfalcer, se nesmí upírat, že někdy má i pravdu – například co se týká jeho zničení šance opravit v rámci III. etapy Velké náměstí, v tom skutečně měl své věrné podporovatele.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – strakonicky.denik.cz.

Zpět na úvodní stránku