Zpět na úvodní stránku

Opakované volby ve Strakonicích
a ústavní stížnost – 1. část

17.2.2019. Aktualizováno 1.3.2019. Podívejme se na aktuální stav ústavní stížnosti a na možný termín opakovaných komunálních voleb ve Strakonicích. Lhůtu voleb určuje zákon číslo 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění (poslední změna zákona byla přijata 8.3.2017 zákonem číslo 90/2017 Sb. – účinnost od 13.4.2017). Termín řádných voleb vyhlašuje prezident, opakovaných voleb ministr vnitra. Teoreticky je stále možné, že opakované komunální volby proběhnou ve Strakonicích současně s volbami do Evropského parlamentu. Ty se v České republice uskuteční v době od 24. do 25. května 2019 jako deváté v pořadí od roku 1979 (termín voleb pro celou EU je stanoven na 23. až 26. května 2019). Pokud 29. března 2019 dojde k vystoupení Spojeného království (Anglie) z EU, hlasovat se bude ve zbývajících 27 členských zemích. Z původních 751 mandátů v případě brexitu zbude 705 mandátů.

Aktualizace z 1.3.2019. Ústavní stížnosti na rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích o neplatnosti voleb ve Strakonicích míří do finále. Dne 14.2.2019 byla zaslána právnímu zástupci stěžovatelů JUDr. Zdeňku Koudelkovi, PhD. vyjádření všech vedlejších účastníků ke stížnosti (nevyjádřili se pouze ODS a TOP09 a nezávislí). Jde o tzv. repliku. V soudní praxi se jedná o stav, kdy soud doručí žalobci vyjádření žalovaného nebo žalovaných k jeho žalobě (v tomto případě vedlejších účastníků). Zástupce podavatelů stížností JUDr. Koudelka svoji repliku zaslal Ústavnímu soudu dne 22.2.2019. Nyní mohou nastat dvě možnosti. Soud již může začít s rozhodováním, anebo požádá žalované (v tomto případě vedlejší účastníky sporu) k podání dupliky, ve které je možné ještě jednou reagovat na sdělení podavatelů ústavních stížností. Replika i duplika ale musí směřovat jenom k tvrzením a návrhům protistrany. Teoreticky je možné přijít i s novými fakty, těmi se ale soud nemusí vůbec zabývat. Záleží pouze na jeho názoru.

Ústavní soud České republiky v Brně na ulici Joštova 8

Foto 1: Ústavní soud České republiky v Brně na ulici Joštova 8

Mají-li se volby ve Strakonicích konat v sobotu 25. května 2019 souběžně s evropskými volbami, teoreticky se tak může stát v případě, že Ústavní soud rozhodne o ústavní stížnosti nejpozději ve středu 20. února 2019. Ústavní soud rozhoduje nálezem nebo usnesením. V případě ústavní stížnosti Strakonické Veřejnosti to bude usnesením, proti kterému nebude odvolání přípustné. Podle § 3 odst. 1 zákona o volbách musí být volby vyhlášeny nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Opakované volby se konají v jednom dni. Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin (§ 3, odst. 4 zákona o volbách).

Předtím, než byl pozastaven termín konání opakovaných voleb ve Strakonicích, vyhlásil ministr vnitra uskutečnění voleb na 30. března 2019. Učinil tak 11. prosince 2018. Vyhlášení voleb ve Strakonicích se zveřejnilo ve Sbírce zákonů České republiky 20. prosince 2018. Pokud by Ústavní soud rozhodl nejpozději ve středu 20. února 2019, ministr vnitra může vyhlásit volby 21. února 2019 (v případě doručení usnesení všem účastníkům řízení) a ve Sbírce zákonů by ke zveřejnění termínu voleb došlo 22. února 2019. Prakticky jde ale pouze o teoretickou možnost, ve skutečnosti velmi nepravděpodobnou.

Aktuální stanovisko Ministerstva vnitra České republiky k opakovaným volbám do Zastupitelstva města Strakonice

Foto 2: Aktuální stanovisko Ministerstva vnitra České republiky
k opakovaným volbám do Zastupitelstva města Strakonice

Přepis textu z obrázku: „Opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice. Zveřejněno 27. 12. 2018. Ministr vnitra svým rozhodnutím ze dne 11. prosince 2018 uveřejněným ve  Sbírce zákonů pod č. 302/2018 Sb. vyhlásil na den 30. března 2019 opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice. Ústavní soud ve svém usnesení č. j. I. ÚS 4178/18 (pdf, 145 kB) ze dne 20. 12. 2018 odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 11. 2018, č. j. 52 A 16/2018-195, kterým byly zneplatněny volby do Zastupitelstva města Strakonice konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra č. 302/2018 Sb. ze dne 11. 12. 2018 o vyhlášení opakovaných voleb do Zastupitelstva města Strakonice. Až do rozhodnutí Ústavního soudu ve věci samé nebudou volební orgány ve věci konání opakovaných voleb do Zastupitelstva města Strakonice činit žádné úkony.“

Termín uskutečnění voleb spolu s evropskými je nereálný, muselo by dojít k součinnosti kroků všech zúčastněných v řádech hodin a ne dnů, jak je obvyklé. Opakované komunální volby se ale ve Strakonicích v uvedeném čase nemohou konat již z toho důvodu, že rozhodování o ústavní stížnosti nemá Ústavní soud ve svém programu na týden od 18.2. do 22.2.2019 vůbec zařazeno. Reálným termínem pro konání opakovaných komunálních voleb ve Strakonicích se tak jeví některá sobota v červnu roku 2019 (1.6., 8.6., 15.6., 22.6. a 29.6.). Krajní soboty jsou nereálné (Mezinárodní den dětí a prázdniny), zbývají proto tři prostřední červnové soboty.

Ještě trocha teorie. Pokud by se měly konat opakované komunální volby některou červnovou sobotu, musel by Ústavní soud rozhodnout v termínech, které jsou uvedeny v hranatých závorkách (volby 1.6. [ÚS nejpozději 27.2.], volby 8.6. [ÚS nejpozději 6.3.], volby 15.6. [ÚS nejpozději 13.3.], volby 22.6. [ÚS nejpozději 20.3.] a volby 29.6. [ÚS nejpozději 27.3.]). Je ovšem třeba vzít v úvahu, že data napsaná před hranatými závorkami jsou pouze teoretickými možnostmi konání opakovaných voleb, když by Ústavní soud rozhodl v termínech uvedených v hranatých závorkách, a když ke zveřejnění datumu voleb ve Sbírce zákonů dojde do dvou dnů po rozhodnutí Ústavního soudu.

Nyní se podívejme, v jakém stavu se nachází ústavní stížnost Strakonické Veřejnosti a Břetislava Hrdličky a komunální ústavní stížnost Města Strakonice a Rady města Strakonice. Návrh na zahájení řízení byl podán k Ústavnímu soudu prostřednictvím datové schránky dne 18.12.2018 s celkem šesti přílohami (A–F). Ústavní soud již 20.12.2018 rozhodl svým usnesením o odkladu vykonatelnosti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byly volby ve Strakonicích zrušeny. Současně Ústavní soud rozhodl o odkladu vykonatelnosti termínu opakovaných voleb, které ministr vnitra stanovil na 30. března 2019. Výše uvedení stěžovatelé své stížnosti doplnili hned čtyřikrát, a to 20.12.2018, 23.12.2018, 4.1.2019 a 10.1.2019. Ke stížnosti včetně jejich doplnění se již vyjádřili účastníci řízení (Krajský soud v Českých Budějovicích i ministr vnitra) a někteří vedlejší účastníci řízení (Městský úřad Strakonice, Jihočeši 2012 a Karel Janský). Z vedlejších účastníků řízení se dosud nevyjádřili ODS a TOP 09 a nezávislí.

Občanská demokratická strana dosud nevyužila své právo se k stížnostem vyjádřit, ač dne 14.1.2019 doručila k Ústavnímu soudu prostřednictvím svého advokáta oznámení o převzetí právního zastoupení. TOP 09 a nezávislí se dosud ani nenechali advokátem zastupovat. Zde je třeba konstatovat, že vyjádřit se k ústavní stížnosti je právem účastníků řízení, nikoliv jejich povinností. Chtějí-li se ale vyjádřit, musí být bezpodmínečně advokátem zastoupeni.

Z výše uvedeného je patrné, že většina účastníků řízení se již vyjádřila. Svého práva nevyužili pouze ODS a TOP 09 a nezávislí. Oběma subjektům soud zaslal žádost o vyjádření se k ústavním stížnostem a jejich třem doplněním dne 7.1.2019 a žádost o vyjádření se ke čtvrtému doplnění dne 28.1.2019. Ani jeden subjekt z obou uvedených nepožádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k vyjádření, proto je pravděpodobné, že nemají zájem k volebním stížnostem zaslat svá stanoviska. Stav řízení je zde uváděn k 15. únoru 2019.

Zda bude Ústavní soud ještě čekat na zbývající vyjádření (rozhodně ale nemusí) a jak dlouho bude celý spis studovat, to záleží pouze na něm. Rozhodujícím faktorem pro datum konání voleb bude až jejich vyhlášení ministrem vnitra a zveřejnění termínu ve Sbírce zákonů České republiky. Jakmile dojde ke zveřejnění data voleb, začíná být aktivní harmonogram úkolů a lhůt. Ty lze odvodit od harmonogramu úkolů a lhůt, které byly platné pro řádné komunální volby konané ve dnech 5. a 6 října 2018. Rozdíl bude pouze v tom, že volby nevyhlásí prezident nýbrž ministr vnitra, volby budou jednodenní a jejich termín bude jiný. Ostatní informace jsou stejné jak pro řádné volby, tak pro volby opakované.

Nikdo z účastníků řízení nemůže předvídat, jak Ústavní soud rozhodne. Proto se může i stát, že Ústavní soud dá za pravdu stěžovatelům a zruší usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích. V tom případě by se volby neopakovaly a platné by zůstaly výsledky z října 2018. Tato možnost je ovšem málo pravděpodobná, protože stěžovatelé neuvedli žádné závažné důvody, proč by měl Ústavní soud rozhodnout v jejich prospěch. Dokonce stěžovatelé ani nepoužili absurdní konstrukci tolik diskutovanou ve Strakonicích, že by snad za zrušenými volbami měl stát záměr vybudovat ve městě u strakonického hradu malou vodní elektrárnu. Stěžovatelé pravděpodobně sami usoudili, že by se tím jenom u Ústavního soudu ztrapnili. O případu spojování opakovaných voleb s malou vodní elektrárnou jsme psali v článku „Zrušení voleb ve Strakonicích a malá vodní elektrárna, aneb šlápnutí vedle“.

Na závěr jenom pro připomenutí. Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. listopadu 2018, kterým byly ve Strakonicích zrušeny na 32 stranách ve 138 bodech komunální volby, je veřejně přístupné na úřední desce soudu. Zde potom najdete souhrnný přehled článků a zpráv o zrušených volbách 2018 ve Strakonicích.

Karel Janský

Obsah fotografií a videí: Foto 1 – Ústavní soud České republiky v Brně na ulici Joštova 8; foto 2 – Aktuální stanovisko Ministerstva vnitra České republiky k opakovaným volbám do Zastupitelstva města Strakonice.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – mvcr.cz.

Zpět na úvodní stránku