Zpět na úvodní stránku

Úředně potvrzeno. Starosta Hrdlička s místostarostou Jungvirtem řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích.

3.3.2018. Dne 24. listopadu 2017 strakonický starosta Břetislav Hrdlička ze Strakonické Veřejnosti odvolal tajemníka Městského úřadu (MěÚ) Vladimíra Stronera pomocí zástupného problému. Neprošlo totiž starostovo nepravdivé tvrzení, že tajemník údajně špatně vykonával svůj úřad. Nepravdu Hrdličky potvrdil svým rozhodnutím jak ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, tak následně i Ministerstvo vnitra České republiky. Psali jsme o tom v článku „Likvidace tajemníka Městského úřadu po Strakonicku – 7. část“. Předchozí díly uvedeného seriálu najdete v archivu. Strakonická Veřejnost již v minulosti přiznala, že cíleně a záměrně, s plným vědomím protiprávnosti svých kroků, porušovala zákon i při likvidaci vedení teplárny. O tom jsme psali v článku „Teplárna Strakonice ve světle důkazů a faktů – 4. část“.

Místostarosta Milan Jungvirt a starosta Břetislav Hrdlička, kteří řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích

Foto 1: Místostarosta Milan Jungvirt a starosta Břetislav Hrdlička,
kteří řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích

Existuje ovšem ještě rozhodnutí jednoho úřadu, který dokázal, že naopak starosta Břetislav Hrdlička s místostarostou Milanem Jungvirtem pracovali špatně. Magazín iStrakonice.cz o tom poprvé přináší důkazy, fakta a souvislosti. Na Městském úřadě ve Strakonicích provedl kontrolu Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Šetření zahájil 12.1.2017 a provedeno bylo ve dnech 12.1., 13.1., 20.1., 26.1., 2.2., 9.2., 10.2., 16.2., 23.2., 3.3., 10.3., 16.3., 30.3., 21.4., 12.5., 19.5., 14.7., 18.7 a 19.7. Šlo skutečně o důkladné prověřování, vždyť trvalo půl roku. Kontrola probíhala za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Přezkoumáním prošlo celkem 68 druhů nejrůznějších dokumentů úřadu. S ohledem na předmět kontroly byl vybrán vzorek zaměstnanců. Z odborů rozvoje, životního prostředí, informatiky a provozu, stavebního úřadu, finančního a z oddělení personalistiky a mezd. Kontrolovaným se stal i tajemník úřadu Vladimír Stroner. Inspektoři provedli se vzorkem zaměstnanců záznamy o záležitostech souvisejících s vykonávanou inspekcí.

„Předmětem dotazů a poskytnutí údajů byla například pracovní náplň, způsob rozdělování pracovních úkolů a kontrola jejich splnění, evidence pracovní doby, poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech, rozvrh a čerpání dovolené, případné porušování pracovních povinností zaměstnanci, případné nerovné zacházení nebo diskriminace zaměstnanců v souvislosti se základními zásadami pracovněprávních vztahů, spočívajících zejména v uspokojivých a bezpečných podmínkách pro výkon práce zaměstnanců, vytváření příznivých pracovních podmínek na pracovišti, organizaci práce, řízení a kontrole práce, určení množství požadované práce, pracovní tempo, normování práce, hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků, spravedlivé odměňování, rovné zacházení a zákaz jakékoliv diskriminace. Zaměstnanci byli též dotazováni na případné podání stížnosti zaměstnanců k zaměstnavateli na výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace.“

Během šetření nebylo konstatováno žádné porušení pracovních povinností ze strany zaměstnanců nebo tajemníka úřadu, veškerých pochybení se dle protokolu z kontroly dopustilo politické vedení radnice, tedy starosta Břetislav Hrdlička s místostarostou Milanem Jungvirtem. Jistě zajímavé by bylo nechat podobnou inspekci udělat i za rok 2017.

Zpráva inspekce říká, že „V souvislosti s nástupem nového vedení došlo nejen k určitým organizačním změnám, ale i ke změně stylu práce. Změna stylu práce spočívala v kontrolovaném období zejména ve zvýšené kontrolní činnosti vedení, zvýšení nároků na plnění pracovních povinností. Změna spočívala i v zadávání více úkolů, ve změně ve výši odměn a způsobu odměňování.“

„V případě neplnění uložených pracovních úkolů byla uplatněna adresná kritika odpovědných zaměstnanců, uplatněna písemná napomenutí za neplnění pracovních povinností konkrétních zaměstnanců. S ohledem na uskutečňované změny, zvýšené nároky na zaměstnance, nést odpovědnost za vlastní plnění úkolů došlo k určitým výkyvům a k narušení stávajícího, zaběhlého pracovního prostředí u kontrolované osoby (Poznámka: Městského úřadu). S tím související neklidná atmosféra na některých pracovištích kontrolované osoby vyústila až na komunikaci přes regionální tisk, média a tím zapojení široké veřejnosti.“

Předchozí odstavec může v někom navodit pocit, že zvýšení nároků na zaměstnance je přece v pořádku, stejně tak jejich větší trestání za pochybení. Je třeba si ale uvědomit, že většina změn na úřadě byla realizována lidmi amatéry, kteří svou neprofesionalitou způsobili spíše více škod než pozitivních změn. Neprošli žádným výběrovým řízením a nemuseli dokazovat své schopnosti k provedení jimi realizovaných změn.

Dále se budeme věnovat zjištěným nedostatkům. Zdůraznit je třeba skutečnost, že „orgánu inspekce práce však nepřísluší zasahovat do smluvních vztahů sjednaných mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, měnit tyto vztahy, rušit je, popřípadě je prohlašovat za neplatné (např. ujednání v pracovních smlouvách, písemná napomenutí za neplnění pracovních povinností aj.).“

Z kontroly se dozvídáme, co předcházelo nenávisti starosty a místostarosty vůči vedoucímu Odboru životního prostředí Jaroslavu Brůžkovi. O problematice jsme psali v článcíchBřetislav Hrdlička – „Starostou chci být tak dlouho, dokud budu mít koho vyhazovat z práce“Otevřený dopis čtenáře Radě města Strakonice. Nejde zrovna o hezké zjištění, kdy se dozvídáme o zákeřnostech starosty Hrdličky a místostarosty Jungvirta.

Tajemníkovi MěÚ bylo starostou Hrdličkou podle inspekce předáno dne 16.9.2016 písemné upozornění na údajné porušení jeho pracovních povinností. Uvedené upozornění se týkalo domnělého ohrožení řádného chodu odboru životního prostředí (nepřítomnost více pracovníků odboru na pracovišti z důvodu dovolené v době pouhých dvou dnů „!“ – čtvrtek 15.9 a pátek 16.9.2016) a nezajištění přítomnosti vedoucího odboru životního prostředí na jednání zastupitelstva města. Na údajné porušení kázně měl tajemník sám upozornit vedoucího Odboru životního prostředí.

Věcí kritiky bylo, že po dobu inkriminovaných dvou dnů na konci týdne nebyla zajištěna zastupitelnost VŠECH nepřítomných pracovníků. Došlo tím prý k ohrožení řádného chodu Odboru životního prostředí. Otázkou přitom je, co se stane, když například zaměstnanec odjede na týdenní či delší dovolenou. Nikdo totiž není vždy 100 % zastupitelný. Odpověď se nabízí v přísloví – „Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde“. Otázkou je, zda k averzi proti Odboru životního prostředí nepřispěl letitý spor Josefa Zocha ze Strakonické Veřejnosti ve věci jeho boje proti studni sousedů. V tomto sporu totiž Odbor životního prostředí účinkoval jako orgán státní správy v přenesené působnosti.

„Na uložené písemné Upozornění na porušení pracovních povinností ze dne 16.9.2016 reagoval tajemník MěÚ dopisem Podání námitek proti upozornění na porušení pracovní kázně ze dne 20.9.2016.“ To si ovšem tajemník dovolil hodně. Dne 22.9.2016 ho místostarosta Jungvirt tvrdě upozornil na skutečnost, že dostal nařízeno pokárat vedoucího Odboru životního prostředí Jaroslava Brůžka. Zároveň byly tímto dopisem tajemníkovi vyčteny další nepřítomnosti pracovníků Odboru životního prostředí na pracovišti v souvislosti s čerpáním dovolených. Dopis tajemníkovi končí slovy „Na výsledek Vašeho šetření a následného řešení tohoto problému do dnešního dne vedení města čeká“… „O splnění tohoto úkolu informujte písemně vedení města Strakonice (starostu a místostarostu do 19.10.2016 11:00 hod.“

Místostarosta Milan Jungvirt zaslal tajemníkovi ještě další e-mail, ve kterém ho upozorňuje na harmonogram reorganizace Městského informačního centra (MIC), Městského informačního centra pro seniory a recepce Městského úřadu. V e-mailu je uvedeno, že „O průběhu příprav i vlastní realizace písemně informujte všechny členy rady města každý týden“.

Recepce Městského úřadu ve Strakonicích, kterou měl tajemník Vladimír Stroner zřídit, když na podrobnější informace měl ovšem zákaz se ptát

Foto 2: Recepce Městského úřadu ve Strakonicích, kterou měl tajemník Vladimír Stroner zřídit, když na podrobnější informace měl ovšem zákaz se ptát

Tajemník Stroner dne 6.12.2016 sdělil e-mailem místostarostovi Jungvirtovi, „Že mu nejsou známy důvody, proč má ke změnám dojít a jakých cílů má být dosaženo. Dále v e-mailu uvedl, že na poradě vedení dne 1.12.2016 požadoval konání pracovní schůzky k danému tématu. Uvedl své výhrady k navrhovanému řešení a za nestandardní považoval skutečnost, že o těchto záležitostech bylo jednáno s jeho podřízenými zaměstnanci bez jeho vědomí.“ Zde je třeba podotknout, že tajemník měl na žádané informace jako nadřízený všech zaměstnanců úřadu zákonný nárok.

Co se týká výše uvedené problematiky, zde se tajemník Stroner přece jenom dopustil zásadní chyby. Začal totiž přemýšlet o úkolu, který měl splnit v rámci své funkce v oblasti, která plně náležela do jeho kompetencí. A to u starosty Hrdličky a místostarosty Jungvirta musel zákonitě narazit. Tito politici totiž vyžadovali slepou poslušnost a nediskutování o jejich příkazech. Historie zná hodně podobných příkladů, kdy ti méně schopní nebo neschopní šlapali po těch schopnějších.

Na e-mail tajemníka Stronera zareagoval povýšeně místostarosta Jungvirt e-mailem dne 7.12.2016, kdy uvedl: „Dobrý den pane tajemníku, nevím, proč byste měl znát nějaké podrobnosti a důvody ukončení činnosti MIC a MIC pro seniory pod městským úřadem. Dostal jste úkoly a termíny, do kterých mají být úkoly splněny. Pan starosta a ani já a nikdo z členů rady není povinen vám sdělovat konkrétní důvody, které radu města ke svému rozhodnutí vedly.“ Podivné, tajemník nesměl vědět nic o úkolu, který měl splnit. Tím šlo evidentně o šikanózní jednání vůči tajemníkovi ze strany starosty Hrdličky a místostarosty Jungvirta.

Nenávist místostarosty Jungvirta proti tajemníkovi Stronerovi zašla ještě dál. V e-mailu Jungvirta Stronerovi je uvedeno: „To, že jste přinesl na strakonický městský úřad donášení, pomlouvání, lži, protekci a zastrašování je známo již dlouho. O tom, že jste i naprosto nekompetentní, jste členy rady dnes přesvědčil více než dostatečně“. Slova Jungvirta by mohla být pravdivá, kdyby ovšem tímto způsobem mluvil o Hrdličkovi a o sobě. V uvedeném případě ale šlo o nijak nepodloženou pomluvu.

Když se nad chováním místostarosty Jungvirta zamyslíme, dojdeme k mrazivému zjištění. Člověk živící se původně prodejem rybářských potřeb bez zkušeností minimálně v personální oblasti likviduje a ponižuje zaměstnance velkého úřadu. Jeho kvalifikace k takové činnosti? V roce 2014 při komunálních volbách dostatečně pomlouval své předchůdce. Pomocí lží přesvědčil spolu se Strakonickou Veřejností občany, že právě ONI jsou zachránci Strakonic. Starosta Hrdlička sice disponuje vysokoškolským vzděláním, jinak je na tom ale charakterově stejně jako bývalý místostarosta Milan Jungvirt.

Podívejme se nyní na závěr Inspekce práce. „Kontrolou bylo zjištěno, že ve výše uvedených případech došlo k omezení práv a povinností tajemníka MěÚ jak ze strany starosty Města Strakonice, tak i místostarosty Města Strakonice“.

„Vzhledem k tomu, že třetí osoba, starosta, případně i místostarosta zasahovala v kontrolovaném období do kompetencí, které byly výlučně svěřeny tajemníkovi MěÚ, a to při vědomí zaměstnavatele, nevytvořil zaměstnavatel, kontrolovaná osoba (Poznámka: MěÚ, ale de facto Hrdlička s Jungvirtem) podmínky pro plnění pracovních úkolů tajemníka, neboť rozhodovací pravomoc tajemníka byla pokyny „třetí osoby“ omezena, neboť tato osoba neoprávněně zasahovala do jeho pravomocí.“

„Protože kontrolovaná osoba (Poznámka: MěÚ, ale de facto Hrdlička s Jungvirtem) omezila rozhodovací pravomoc tajemníka pokyny třetí osoby (starosta, případně místostarosta) a zasahovala v kontrolovaném období do jeho pravomocí, nedodržela ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, postupovala v rozporu s ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.“

Starostou Hrdličkou a místostarostou Jungvirtem byl porušován na MěÚ konkrétně tento odstavec zákoníku práce: „je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem.“

Inspekcí práce bylo dále konstatováno, že pracovníci Městského úřadu dostávali platové výměry se zpětnou účinností. Porušen tak byl § 136 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Protokol o kontrole byl vytvořen 24.7.2017. Vedení města proti němu podalo námitky. Těm bylo 16.8.2017 částečně vyhověno. Šlo ale pouze o opravu některých obecných formulací, nedostatky zde uvedené zůstaly po přezkumu nezměněny.

Na závěr si připomeňme, jak situaci na Městském úřadě ve Strakonicích hodnotil ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Milan Kučera ve svém rozhodnutí z 6.4.2017. Vybrány jsou nejzávažnější pasáže, dokládající naprostou neschopnost starosty Hrdličky a místostarosty Jungvirta při řízení Městského úřadu. S těmito pány a dalšími zastupiteli za Strakonickou Veřejnost, včetně jejich kolaborantů, přišla do vedení města neprofesionalita provázená hulvátstvím, kdy je občanům mnohé dáváno populisticky tzv. zadarmo. Lidé ze Strakonic ovšem jednou za experiment zvaný Strakonická Veřejnost draze zaplatí.

Vina ovšem není pouze na občanech samotných. Leží i na médiích, zejména tištěných, informujících o dění ve Strakonicích. Často totiž pouze slepě publikují slova koaličních politiků o skvělých a úžasných výsledcích a velkolepých plánech, aniž by si dokázali ověřit skutečná fakta a dát je do souvislostí. Mnohým redaktorům i občanům by pak došlo, že dnešní Strakonice jsou vlastně taková jedna velká „Potěmkinova vesnice“. Možná je ale placená reklama z kapes daňových poplatníků lepším motivem, než pravdivě informovat o tom, co se ve městě skutečně děje.


Z rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje Milana Kučery z 6.4.2017.

„Nebyl porušen tajemníkem ani finančním odborem městského úřadu žádný doložený vnitřní předpis města, nebyly porušeny právní předpisy ani podzákonné právní předpisy, ba ani úkol starosty města.

Tajemník není v postavení jakéhosi asistenta starosty a členů rady města, ale plnohodnotným spolupracovníkem a partnerem pro orgány města. Z vlastních poznatků krajského úřadu lze přitom dovodit, že státní správa je v podmínkách města Strakonice zajištěna na dobré, až velmi dobré úrovni (Poznámka redakce: Způsob činnosti úřadu se buduje léta, jeho dobrá kvalita není zcela určitě zásluhou Strakonické Veřejnosti).

Z frekvence podávání upozornění na porušení pracovních povinností tajemníkem a i z jejich obsahu, včetně obsahu ukládaných úkolů, je možno uzavřít, že jsou podávány v podstatě s jediným cílem „odvolat tajemníka za každou cenu“, mnohdy mají banální, až ponižující charakter (viz např. vypracování časového snímku dne a jednání tajemníka s ředitelem krajského úřadu, jak je založeno ve spise) když jsou neustále na sebe vršena další a další upozornění na porušení pracovních povinností, a to upozornění v podstatě na cokoli (viz např. porucha monitoru), s tím, že jde o porušení povinností uvedených v § 302 písm. a) a b) zákoníku práce.

Z dokladů dále vyplynulo, že ukládání úkolů tajemníkovi provází jistá chaotičnost, úkoly jsou zadávány nejasně, oproti tomu stojí konkrétní upozorňování na neplnění pracovních povinností, a jak již bylo výše řečeno, zcela otevřená snaha o odvolání tajemníka, o čemž svědčí např. článek s názvem „Je neschopný a neplní úkoly, kritizuje tajemníka strakonický starosta“, v němž bylo uvedeno, že tajemníka si starosta již ve funkci nepřeje, neboť je neschopný a nezastává myšlenky vedení města.

Tajemník městského úřadu je však styčným bodem mezi úřadem a samosprávou a pouze jemu je možné ukládat úkoly, přičemž je to on, kdo tyto úkoly uděluje svým podřízeným, tedy zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. K tomu, aby mohl kdokoliv v kterékoliv instituci nějaký úkol splnit, měl by k tomu mít potřebné podklady a informace.

Pokud se tomu tak neděje, je zřejmé, že činnost tajemníka městského úřadu nemůže být vykonávána zcela řádně. Invektivy místostarosty města, úvahy o nadřízenosti a podřízenosti místostarosty města a tajemníka bohužel provázejí téměř každý „úkol,“ který byl tajemníkovi uložen a jehož nesplnění je mu vytýkáno.

Pokud správní orgán pomine lidskou či morální rovinu nastolené komunikace, pak se nemůže v žádném případě ztotožnit se způsobem fungování orgánů města tak, jak vyplývají z předložených dokumentů, přičemž jako nekřiklavější případ lze jmenovat příkazy tajemníkovi městského úřadu, aby určitému zaměstnanci udělil napomenutí pro neplnění pracovních povinností, což značí zásadní nepochopení vztahů uvnitř města a kompetencí jednotlivých orgánů města, neboť jak již bylo řečeno, je to právě tajemník městského úřadu, který má na starosti personální otázky zaměstnanců města. Tyto případy pak bezpochyby nesplňují předpoklady pro možný zásah do kompetencí tajemníka, jak byly uvedeny výše.

Správní orgán dovozuje, že v takové atmosféře, kterou dokreslují předložené dokumenty, nelze uspokojivě plnit téměř žádné úkoly. Za situace neustálého osobního napadání, pokřivených vztahů mezi tajemníkem a zejména starostou a místostarostou města, je výkon nejen samostatné působnosti, ale podle přesvědčení správního orgánu především přenesené působnosti, značně ztížen.

Správní orgán považuje za nutné konstatovat, že tato situace, která vznikla a trvá, není prospěšná ani pro samotnou správu města, ani pro občany a klienty veřejné správy, ani pro samotný výkon státní správy v území.

Proto důrazně apeluje na účastníky řízení, aby v rámci své činnosti a vzájemných vztahů našli způsob, kterak zajistit odpovídající komunikaci a spolupráci tak, aby nedocházelo k jakémukoliv podezření z účelového jednání jedné nebo druhé strany a především aby bylo respektováno postavení jednotlivých orgánů města. Zároveň podotýká, že takové jednání a fungování mezi vrcholnými představiteli města, resp. městského úřadu, které vyplývá z nyní doložených dokumentů, nebude nacházet u krajského úřadu nadále žádné pochopení, tím méně právní ochranu.“


Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Místostarosta Milan Jungvirt a starosta Břetislav Hrdlička, kteří řídili špatně Městský úřad ve Strakonicích; foto 2 – Recepce Městského úřadu ve Strakonicích, kterou měl tajemník Vladimír Stroner zřídit, na podrobnější informace měl ovšem zákaz se ptát.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 a 2 – Karel Janský. 

Zpět na úvodní stránku