Zpět na úvodní stránku

Zastupitel Josef Zoch opět mimo

25.6.2016. Zastupitel Josef Zoch je znám ve Strakonicích jako právník amatér, který nevynechá příležitost, aby poučoval své okolí o zákonech a paragrafech. Dosti často mu ovšem jeho analýzy nevyjdou. Ne že by neuměl číst. Jeho problémem je ale umění analýzy, tedy dát si dohromady více informací najednou a nevytvářet závěry pouze z jednoho zdroje. V tom je jeho největší slabina a důvod, proč jeho poučování nejednou ztrapní především jeho samého.

Amatérský vykladatel zákonů a paragrafů – zastupitel Josef Zoch

 Foto 1: Amatérský vykladatel zákonů a paragrafů – zastupitel Josef Zoch

Poslední „právní analýza“ zastupitele Josefa Zocha zazněla na 12. zastupitelstvu města Strakonice dne 22.6.2016. Nejdříve v úvodu a následně pak v bodu Různé napadl krajského zastupitele Pavla Pavla za to, že prý nepodpořil město Strakonice ve věci získání protipovodňové dotace (projekt Studie odtokových poměrů k.ú. Přední Ptákovice). Přesněji, že se zdržel hlasování. Doslova mimo jiné uvedl, že Pavel Pavel „Nemá zájem podporovat záměry města“. Starosta Břetislav Hrdlička si přisadil výroky „Tak to je docela vostuda“ a „Dyť jste tam za Strakonice – nebo sám za sebe?

Tak především. Jak starosta Hrdlička, tak zastupitel Zoch jsou neznalí principů fungování krajského zastupitelstva a jeho zastupitelů. Zastupitel kraje totiž nehájí primárně zájmy obce či města – a své už vůbec ne. Ze zákona hájí především zájmy kraje. Dosti zřetelně o tom pojednává zákon č. 129/2000 Sb. o krajích ve svém § 33 odst. 2: „Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Obdobné najdeme v § 34 odst. 2: „Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů kraje, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů kraje a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Zastupitel Zoch měl ve své kritice na mysli 23. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 19.5.2016, konkrétně 21. hlasování. Pro upřesnění, v tomto jediném hlasování se hlasovalo souhrnně celkem o 16 bodech najednou. Ty obsahovaly dohromady 31 dotačních titulů z 16 dotačních programů. Celková výše dotací byla schválena ve výši 50 453 873 Kč. Dotace pro Strakonice z tohoto celku pak činila 127 050 Kč. Nerozhodovalo se tedy pouze o dotaci pro město Strakonice, jak se snažil navodit zastupitel Zoch, nýbrž o souhrnu 31 dotací najednou.

Každý krajský zastupitel má za své hlasování osobní a politickou odpovědnost. Musí zohlednit případný střet zájmů, ale i možnou škodu, kterou by mohl svým hlasováním způsobit. Záleží také na jeho etickém postoji k projednávané otázce. Pozice krajského zastupitele není vůbec jednoduchá. Kraj je vlastně průsečíkem mezi obcí a státem. Zatímco zastupitel obce či města hájí pouze zájmy své obce a svého města, zastupitel kraje musí mít na zřeteli zájmy všech obcí v kraji. Jejich zájmy mohou být přitom mnohdy velmi protichůdné a tak rozhodování krajského zastupitele bývá někdy až schizofrenní – koho upřednostnit. Rozhodování na kraji tedy není tak jednoduché, jak se snažil Josef Zoch vnutit zastupitelům města.

Pokud se tedy krajský zastupitel Pavel Pavel ve věci dotace zdržel hlasování, je to jeho rozhodnutí, ke kterému měl jistě svůj důvod. Nemusel přitom mít tedy primárně problém s přidělením dotace pro město Strakonice, jak si myslí zastupitel Josef Zoch. Anebo možná měl, to je věcí každého zastupitele. Každopádně Josef Zoch není tím, komu by měl Pavel Pavel skládat účty za svou činnost krajského zastupitele. Zejména tehdy, kdy se ho Josef Zoch snažil již opakovaně přesvědčit, aby už nekandidoval do zastupitelstva kraje a opakovaně ho přitom urážel.

Na 12. zastupitelstvu města přesto Pavel Pavel městskému zastupiteli Josefu Zochovi odpověděl. Uvedl, že v době hlasování o inkriminovaném bodě, obsahujícím celkem 31 dotací, si prostě lidsky odskočil. Server iStrakonice.cz si podle zvukového záznamu ověřil, jak dlouho na svou potřebu měl Pavel Pavel čas. A výsledek je skutečně zajímavý! Skončilo hlasování o předešlém bodě – v tom zastupitel Pavel Pavel prokazatelně hlasoval. Pokud si ihned po hlasování odskočil, tak v tom čase předkladatel návrhu začal přednášet bod o dotacích.

Stalo se ale něco, co nikdo nemohl předpokládat u bodu, kdy se projednávalo 31 nejrůznějších dotací. Nikdo se totiž nepřihlásil do diskuze, takže od doby, kdy si mohl zastupitel Pavel Pavel odskočit, uplynuly do začátku hlasování pouhé 3 minuty a 42 vteřin! Pokud v té době nebyl zastupitel přítomen, hlasovací systém s jeho zasunutou kartou přijal jeho hlas jako zdržení se hlasování. Uvedená analýza není skutečně provedena na obhajobu Pavla Pavla za každou cenu. Díky zvukovému a obrazovému záznamu lze prostě jenom provést rekonstrukci uvedené situace a ta vyšla tak, jak je zde popisováno. Kdyby k bodu existovala předvídatelná diskuze, Pavel Pavel by určitě hlasování bez problémů stihl.

A co se stalo? No nic! Dotace, včetně té pro město Strakonice, byly schváleny 40 hlasy bez jakýchkoliv problémů. Pouze zastupitel Josef Zoch si vytvořil kauzu, ze které jistě bude žít po dlouhou dobu a bude ji záměrně živit – jak to on umí. Že se naše analýza zakládá na pravdě, si mohou čtenáři ověřit na této webové adrese (spodní video, čas začátku projednávaného bodu 0:22:00 až začátek hlasování 0:25:42). To, že Pavel Pavel nestihl svou lidskou potřebu za 3 minuty a 42 vteřin, je snad omluvitelné. Možná by ji ale Josef Zoch stihl rychleji…

Krajský zastupitel Pavel Pavel si nemohl vybrat pro odskočení lepší čas, protože materiál o dotacích byl zastupitelům doručen ještě před jednáním a on věděl, že Strakonice mají dotaci navrženou ke schválení. Bylo tedy logické, že nemělo smysl z jeho strany k tomuto tématu otevírat diskuzi, stejně jako to neudělal nikdo z 30 dalších příjemců dotace – šlo tak celkem o formální schválení všech předložených dotací. Očekávala se spíše větší debata těch, kteří dotaci nedostali.

Ještě k „právním analýzám“ zastupitele Zocha. Je dobré si připomenout některé jeho starší. Například v článcích „Strakonice opustila definitivně slušnost. Díl 2. – lež zastupitele Zocha“ a „Architektura moci Strakonické Veřejnosti“ (čtvrtý odstavec pod fotem 4). Zastupitel Josef Zoch by se měl skutečně zamyslet nad příslovím „Dvakrát měř, jednou řež“.

Na zastupitelstvu, zmiňovaném Josefem Zochem, bylo na pořadu jednání celkem 63 bodů programu. Chtít proto po někom, aby okamžitě reagoval bez přípravy a podkladů na dotazy, kterými zastupitelstvo města zásobuje konkrétně zastupitel Zoch, je zvláštní. Možná by se měl Josef Zoch podívat do svých řad, kdy například jeho kolegové Břetislav Hrdlička a František Christelbauer odmítají na zastupitelstvech města mluvit bez přípravy a skutečně velice jednoduché dotazy směřované na ně „odpálkovávají“ s tím, že je chtějí písemně. Zde je několik příkladů, publikovaných již v článku „Strakonická televize ve světle důkazů a faktů – 1. část“.

  • Starosta Břetislav Hrdlička (4. ZM, 1:34:48) odpovídal / neodpovídal na otázky zastupitele Vondryse sám. Jeho řeč byla velmi jízlivá a místo konkrétních odpovědí mimo jiné prohlásil (4. ZM, 1:35:11)„Já vám vodpovídat nemusím“ ... „já nechci prostě vám vodpovídat“ ... „no dejte to písemně, já vám něco napíšu“ ... (na záznamu starostovi soused radí, aby neodpovídal) ...„nebudu odpovídat“.
  • Ředitel František Christelbauer (4. ZM, 1:36:24) mimo mikrofon pouze prohlásil: „To není tak jako jednoduchá věc, protože já vám, když mi to dáte to písemně, já vám odpovím“. Starosta Břetislav Hrdlička (4. ZM1:36:28) řediteli Christelbauerovi skočil do řeči a konstatoval: „Možná by bylo lepší, aby to zapisovatelky zapsaly a odpověděli jsme písemně“.
  • A ještě jedna ukázka toho, jak ředitel Christelbauer mlží a brání se konkrétním odpovědím na oblast, za kterou zodpovídá z titulu své funkce. Je ze sedmého zastupitelstva. František Christelbauer (7. ZM, 4:38:34): „Já jsem chtěl jenom tady reagovat eště v krátkosti na pana Vondryse. Já si myslím, že na jeho dotazy, který dycky tady zaznívají, jsem většinou povětšinou odpověděl tady rovnou, ale myslím si, že jestli ho můžu poprosit – teďka jste mi poslal asi 10, 15 dotazů prostě meilem, písemně, v pořádku, já vám na to v zákonné lhůtě odpovím také písemně. A nejlepší by bylo, v případě, že se mě budete chtít zase na něco zeptat, volte tudletu metodu. Prostě mě oficiálně písemně kontaktovat, já vám písemně odpovím. Ať tady prostě nezdržujeme kolegy. A já nemám taky na to čas, abych prostě vaše dvacetiminutový monology, ve kterých zazní prostě já nevím desítky otázek, abych je pitval a dejte mi to dycky písemně a můžeme a ušetříme si hodně času a nervů.“

Redakce iStrakonice.cz se obrátila s žádostí o poskytnutí vyjádření na krajské zastupitele Pavla Pavla a Pavla Vondryse. Oba zastupitelé poslali své krátké vyjádření i s přiloženou fotografií a zastupitel Pavel Pavel se jako napadený vyjádřil ještě podrobněji k útoku zastupitele města Josefa Zocha.

Vzkaz zastupitelů Jihočeského kraje Pavla Pavla a Pavla Vondryse zastupiteli Josefu Zochovi: „Pane zastupiteli, na světě jsou krásnější a příjemnější činnosti, než se upínat k nenávisti a posedlosti někoho neustále očerňovat. Možná byste si měl hlídat především to, zač jste odpovědný Vy a možná i svůj krevní tlak. Blíží se prázdniny, tak Vám přejeme, abyste si je užil v klidu a bez naběhlých žil v oblasti spánku. Zároveň využíváme této příležitosti, abychom popřáli hezké a pohodové prázdniny všem občanům Strakonic a okolí. Zároveň všechny občany Strakonic ujišťujeme, že se při své práci krajských zastupitelů snažíme pomáhat městu Strakonice, jak to jenom jde – v souladu s mandátem zastupitele Jihočeského kraje.“

Foto 2: Vzkaz zastupitelů Jihočeského kraje Pavla Pavla a Pavla Vondryse zastupiteli Josefu Zochovi: „Pane zastupiteli, na světě jsou krásnější a příjemnější činnosti, než se upínat k nenávisti a posedlosti někoho neustále očerňovat. Možná byste si měl hlídat především to, zač jste odpovědný Vy a možná i svůj krevní tlak. Blíží se prázdniny, tak Vám přejeme, abyste si je užil v klidu a bez naběhlých žil v oblasti spánku. Zároveň využíváme této příležitosti, abychom popřáli hezké a pohodové prázdniny i dovolené všem občanům Strakonic a okolí. Také všechny občany Strakonic ujišťujeme, že se při své práci krajských zastupitelů snažíme pomáhat městu Strakonice, jak to jenom jde – v souladu s mandátem zastupitele Jihočeského kraje.“.

Samostatné vyjádření krajského zastupitele Pavla Pavla z 24.6.2016 pro magazín iStrakonice.cz:

„Pan Zoch mě zaujal svou usilovností až posedlostí, s jakou se zaměřil na mou osobu. Předpokládám, že jej za to snad nikdo neplatí a přesto odvádí vskutku heroické výkony. Za práci v dopravní komisi města Strakonice, kam se aktivně přihlásil, naopak peníze pobírá. Autobusy MHD ale i přes jeho téměř dvouleté snažení stále jezdí špatně. Ostatně, jak on sám na jednání zastupitelstva konstatoval.

Nezdá se mi proto, že by jeho snažení bylo motivováno láskou a péčí o blaho Strakonic. Tu mohl projevit už mnohokrát a příležitosti nevyužil. Například při opakovaném hlasování na zastupitelstvu, když hlasoval proti daru jednoho milionu pro strakonickou nemocnici. Anebo když se spolupodílel na neschválení žádosti města o dotaci na kruhovou křižovatku v Ellerově ulici a v dalších situacích. Já mu ovšem jeho hlasování nepočítám.

K mému údajnému zdržení se v případě schvalování celého bloku dotací. Lidskou potřebu není záhodno potlačovat. Pokud se zastupitel během zasedání vzdálí, může mezitím proběhnout neplánovaně hlasování. Pokud přitom nevytáhl hlasovací kartu, zařízení ohlásí – „zdržel se“. Jak to tehdy úplně přesně bylo, si ale nepamatuji. Nedělám si rozhodně poznámky, kdy jsem si odskočil a kolik minut a vteřin jsem tam strávil.“

Karel Janský

Obsah fotografií: Foto 1 – Amatérský vykladatel zákonů a paragrafů – zastupitel Josef Zoch; foto 2 – Vzkaz zastupitelů Jihočeského kraje Pavla Pavla a Pavla Vondryse zastupiteli Josefu Zochovi: „Pane zastupiteli, na světě jsou krásnější a příjemnější činnosti, než se upínat k nenávisti a posedlosti někoho neustále očerňovat. Možná byste si měl hlídat především to, zač jste odpovědný Vy a možná i svůj krevní tlak. Blíží se prázdniny, tak Vám přejeme, abyste si je užil v klidu a bez naběhlých žil v oblasti spánku. Zároveň využíváme této příležitosti, abychom popřáli hezké a pohodové prázdniny a dovolené všem občanům Strakonic a okolí. Také všechny občany Strakonic ujišťujeme, že se při své práci krajských zastupitelů snažíme pomáhat městu Strakonice, jak to jenom jde – v souladu s mandátem zastupitele Jihočeského kraje.“.

Autoři a zdroj fotografií: Foto 1 – Karel Janský; foto 2 – archiv Pavla Pavla a Pavla Vondryse.

Zpět na úvodní stránku